head_bg1

önüm

 • Inasin kapsulasy

  Inasin kapsulasy boş kapsulalar bilen üpjün edijiniň dünýä lideridir, Bizde köp ýyllyk kapsulanyň önümçilik taryhy bar we kapsula bilen baglanyşykly birnäçe patent tehnologiýasy bar.Gözleglere we ösüşe ünsi jemleýäris we jelatin kapsulalaryny, HPMC wegetarian kapsulalaryny, 100% howpsuzlyk kepillendirilen çig mal bilen üpjün edýäris ...
  Koprak oka
 • Deňiz ýükleriniň bahasyny paýlaşmak

  Recentlyakynda port dyknyşygy ýa-da ýük daşaýyş liniýalarynyň azalmagy sebäpli dürli ýurtlara deňiz ýükleriniň bahasy gaty durnukly däl.Ine, Aziýa-Demirgazyk Amerika we Aziýa-Europeewropa Aziýa → Demirgazyk Amerika (TPEB) üçin analiz ● TPEB-de nyrhlar peselmegini dowam etdirýär, sebäbi kuwwata görä isleg ýumşak bolýar ...
  Koprak oka
 • Senagat jelatin näme?

  Senagat jelatin, ýakymsyz ysy we görünýän hapalary bolmadyk açyk sary ýa-da goňur bölejikdir. Haýwan derisi, süňk, muskulatura we sukkulasiýa ýaly birleşdiriji dokumalarda kollageniň bölekleýin zaýalanmagy netijesinde emele gelýär.Şonuň üçin oňa haýwan jelatin ýa-da tehniki ýelim hem diýilýär.Tehniki gela ...
  Koprak oka
 • Ösümlik peptidi ösümlik beloklarynyň ferment gidrolizi bilen alnan polipeptidleriň garyndysydyr

  Ösümlik peptidi ösümlik beloklarynyň ferment gidrolizi bilen alnan polipeptidleriň garyndysy bolup, esasan 2-6 aminokislotalardan ybarat ownuk molekulýar peptidlerden durýar, şeýle hem az mukdarda makromolekulýar peptidleri, erkin aminokislotalary, şekerleri we organiki däl duzlary öz içine alýar. .Ingredie ...
  Koprak oka
 • Hytaýda senagat jelatiniň önümçilik wagty

  Hytaýda senagat jelatini üçin iň oňat önümçilik tapgyry ýanwar-maý aýlary we oktýabr-dekabr aýlarydyr.Esasanam tomusda jele öndürmek üçin temperatura gaty ýokary bolar, bu jele güýjüniň ýeterlik däldigine we hiliň ýüze çykmagyna sebäp bolup biler.Şonuň üçin ind üçin amatly däl ...
  Koprak oka
 • Global boş kapsulalar bazary barada çekişme

  Awtory: Jianhua Lv-den bölek: '' Medisina we gaplama '' Çeşme: http: //www.capsugel.com.cn/aboutjlshow.asp? Id = 7 Kapsula gadymy Müsürde dörän dermanlaryň gadymy doza görnüşlerinden biridir [ 1].Wenadaky dermanhanaçy De Pauli 1730-njy ýylda syýahat gündeliginde Owalyň gapaklaryny ...
  Koprak oka
 • Dogry JELLY GLUE nädip saýlamaly

  Jele ýelimi senagat jelatinden ýasalýar. Dürli spesifikasiýa dürli funksiýalara eýe. Inasiniň jelatin we jele ýelimini öndürýän öz enjamy bar.Köp görnüşi bar, şular ýaly el bilen haýal guratmagyň görnüşi, el bilen orta guradyş görnüşi, el bilen orta guradyş görnüşi, ýokary derejeli, çalt guratýan ýelim we ş.m. Nädip c ...
  Koprak oka
 • Funksional saglyk iýmitleri üçin kollagen

  1 weight Kilogrammak, gan basyşyny we gan lipidlerini peseltmek üçin saglyk iýmitleri Kollagen az kalorili, ýagsyz, şekersiz we ýokary hilli haýwan belogydyr.Geçirilen gözlegler, kollageniň gan trigliseridlerini we holesterini azaltmaga ep-esli täsir edýändigini, şeýle hem möhüm traklary goşup biljekdigini görkezdi ...
  Koprak oka
 • Ulanylmazdan ozal, Senagat GELATIN hakda bilmeli zatlaryňyz

  Senagat Gelatin, haýwanlaryň birleşdirijisinden, derisinden ýa-da süňklerinden alnan polimer kollagen.Tersine geliň emele gelmegi, baglanyşyk ukyby, ýerüsti işjeňlik we ş.m. ýaly köp sanly ajaýyp fiziki we himiki aýratynlyklara eýedir. Esasan galyňlaşma, durnuklylyk, ýalpyldawuk, baglanyşyk, ululyk, ...
  Koprak oka
 • Jelatiniň häzirki çig mal bazary tendensiýasy we biziň nähili reaksiýamyz

  Global epidemiýanyň we dünýädäki ykdysady çökgünligiň täsirinde Hytaýyň süýt derisini import etmegi 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri togtadyldy. Şol bir wagtyň özünde Hytaýda we Günorta-Gündogar Aziýada deri fabrikleriniň köpüsi önümçiligini bes etdi.Deri zawodlarynyň ýapylmagy önümçiligiň bes edilmegine sebäp boldy ...
  Koprak oka
 • Globus boş kapsulalar bazary

  Önüm boýunça boş kapsulalar bazary (Jelatin kapsulalary we jelatin däl kapsulalar), çig mal (iriň derisi, iriň süňkü, gidroksipropil metilseluloza we başgalar), bejeriş amaly (antibiotik we antibakterial dermanlar, witamin we berhiz goşundylary, antasidler we tekizleýiş serişdeleri) ...
  Koprak oka
 • Kollageniň ulanylyşy we wezipesi

  Bişirilen iýmit: Kollagenaz bilen bölünen kollagen peptid ergini antioksidant häsiýetlere eýedir, bu bedende erkin radikallary azaldyp, keseliň we garramagyň öňüni alyp biler.Onuň tagamy, gurluşy we reňki tebigy, çylşyrymly tagam prosesi ýok, goşma mukdaryna çäklendirme ýok;gowy fluidi ...
  Koprak oka
12345Indiki>>> Sahypa 1/5