head_bg1

Habarlar

 • Jelatiniň taryhy

  Jelatiniň taryhy

  Jelatini köplenç ulanýaryn we bu önümiň nädip başlandygy bilen gyzyklandym.Gözleg üçin birnäçe wagt sarp etmegi makul bildim.Köp maglumat we gymmatly düşünje alanym üçin gözleg netijeli boldy.Tapyndylarymy siziň bilen paýlaşmak isleýärin, sebäbi köp ulanylyşy bar ...
  Koprak oka
 • Jelatin bilen jelatiniň arasynda näme tapawut bar?

  Jelatin bilen jelatiniň arasynda näme tapawut bar?

  Wagtal-wagtal markalaryň arasynda azajyk tapawutlary açýan gelato gurme hökmünde tanalmaýarsyňyzmy?"Jelatin" we "jelatin" sözlerini bulaşdyrýarsyňyzmy?Bu soraglara degişli jogaplary almak üçin wagt gerek, sebäbi indi aşpez aşpez däl ...
  Koprak oka
 • Jelatin näme?

  Jelatin näme?

  Jelatin nahar we derman önümleri ýaly paketlerde jellat serişdesidir.Haýwan birleşdiriji dokumalardan alnan.Bu dokumalar, umuman alanyňda, doňuzlardan we sygyrlardan emele gelýär, hatda jelatin balyklardan we süýt önümlerinden hem ýasalyp bilner....
  Koprak oka
 • Içegeden kollagen sagdynmy?

  Içegeden kollagen sagdynmy?

  Kollagen goşundylaryny gurşap alýan gykylyk hakda pikir edip gördüňizmi?Kollagen saýlamalar dünýäsine çümüň - deňizden başlap, deňiz kenaryna çenli.Iýmit kollagen eti sarp etmek üçin ulanylandan soň sygyr etinden, esasanam sygyr gizlenýän ýerlerden alynýar.Dürli görnüşlerde bar ...
  Koprak oka
 • Jelatin bilen HPMC kapsulalarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Jelatin bilen HPMC kapsulalarynyň arasynda näme tapawut bar?

  Döwrebap dermanlar we iýmit goşundylary barada aýdylanda, kapsulalar kiçijik super gahrymanlara meňzeýär.Zerur iýmitler bilen berkidilende, bejeriş kömegi hökmünde ulanylyp bilner.Gaty gabyk kapsulalary, ady ýaly iki çeýe gabygyň arasynda sandwiç edip, mazmunyny goraýar ...
  Koprak oka
 • Ösümlik kollageninden kollagen sagdynmy?

  Ösümlik kollageninden kollagen sagdynmy?

  Bedeniňiz her gün kollagen ýasaýar.Balyk kollagen belogyny döretmek üçin towuk, sygyr eti we balyk ýaly ýokary belokly iýmitlerden ýörite bölekleri ulanýar.Şeýle hem ony haýwan süňklerinden we ýumurtga gabygyndan tapyp bilersiňiz.Şeýle-de bolsa, käbir ösümliklerde zatlar bar ...
  Koprak oka
 • Gaty kapsulalaryň artykmaçlyklary

  Gaty kapsulalaryň artykmaçlyklary

  Gaty kapsulalar köp sanly özüne çekiji peýdalary hödürleýär, bu bolsa lukmançylyk zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin iň esasy saýlama bolýar.Bu kapsulalar bazaryň 75% -ini emele getirýär.Adatça, bu kapsulalardaky dermanlar saklanyş möhletini uzaltmak üçin howadan, ýagtylykdan we çyglylykdan goralýar.Mundan başga-da, hassalar has köp ...
  Koprak oka
 • Halal Jelatiniň görnüşleri we peýdalary: Giňişleýin syn

  Halal Jelatiniň görnüşleri we peýdalary: Giňişleýin syn

  Halal jelatini öň ulanyp gördüňizmi?Eger beýle bolmasa, şu gün onuň dürli peýdalary bilen tanyşarsyňyz.Bedeniňize zerur we belli bir maksat bilen hyzmat edýän jelatiniň belli bir görnüşi.Bu ýazgyda halal jelatiniň nämedigi düşündiriler ...
  Koprak oka
 • Kollagen Koşer - Jewishewreýler üçin doly gollanma?

  Kollagen Koşer - Jewishewreýler üçin doly gollanma?

  Köşer kollagenini tapmak şu günler gaty kynlaşýar.Rugsat berlen haýwanlar, soýmak, gaýtadan işlemek we saklamak ýaly dini düzgünleriň köp bolmagy bilen, ýalňyşlyklaryň bolmagy gaty ähtimal.Üstesine, tapawut ...
  Koprak oka
 • Mazmuny güýçlendirildi: Kapsulalar näme bilen doldurylýar?

  Mazmuny güýçlendirildi: Kapsulalar näme bilen doldurylýar?

  Kapsulalar, şol kiçijik we özüne çekiji däl gämiler, derman önümlerinden başlap, iýmit goşundylaryna çenli dürli pudaklarda ajaýyp dürli we möhüm rol oýnaýar.Bu akylly dizaýn edilen gaplar amatly ...
  Koprak oka
 • Kollageniň dürli görnüşleri we olary nädip ulanmaly

  Kollageniň dürli görnüşleri we olary nädip ulanmaly

  Adam bedeninde kollagen bedenimizdäki ýürek ýaly möhümdir.Youngaş we sagdyn bolmaga kömek edýär.Biz dünýä inenimizde kollagen iň ýokary derejededir, ýöne ýaşymyz ulaldygyça kollagen ýetmezçiligi ýüze çykýar we biz garraýarys.Şeýle-de bolsa, garramagy haýallaşdyryp bolar ...
  Koprak oka
 • Sygyr we balyk jelatin: Halalmy?

  Sygyr we balyk jelatin: Halalmy?

  Çak edilişine görä, dünýä ilatynyň 24% -inden gowragyny düzýän 1.8 milliard adam musulmanlar we olar üçin Halal ýa-da Haram adalgalary esasanam iýýän zatlarynda möhümdir.Netijede, Halal ýagdaýy bilen baglanyşykly soraglar ...
  Koprak oka
123456Indiki>>> Sahypa 1/8