head_bg1

Senagat jelatin

Senagat jelatin

Gysga düşündiriş:

Tehniki jelatin / ýelim näme?

Senagat tehniki jelatin, haýwanlaryň gizlenýän ýerleriniň, kollagen dokumasynyň belok düzümi bolan kollageniň gidrolizinden alnan belokdyr.Açyk sary granula, suwda eremek aňsat inçe granulaly ýelim.Önümçilik üçin ulanylýan çig mal haýwanlaryň derisinden ýa-da süňkünden alynýar.Senagat jelatin köplenç boýag, ot-iým, doka ýokary hilli abraziw kagyzy, ýalpyldawuk mata, gara ýelim, rezin gaplamak, senetçilik ýelim kartoçkasy, agaç mebel, maglumat plastinka belgisi, deride ýagtylyk, boýamak we örmek, eritmek we örtmek üçin ulanylýar. stil jeli emele getirýän suwuklyk.Onuň ýapyşyklygy gaty möhümdir, hatda möhüm parametr hökmünde çykyş edýär.


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Önümiň beýany

 

• SANATÇY GELATIN 4 mm deri duralgasyndan geçip bilýän açyk sary, goňur ýa-da goýy goňur däne.

• Haýwanlaryň derisindäki we süňkleriniň içindäki kollagenlerden emele gelýän, aç-açan, gurak), tagamsyz diýen ýaly gaty madda.

• Bu möhüm himiki çig mal.Adatça jelleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar.

• Doly däl statistika görä, senagat jelatiniň öndürijiligi sebäpli dürli goşundylar bar, 40-dan gowrak pudakda 1000-den gowrak önüm ulanylýar.

• heselimleýji, jele ýelimi, gabat, boýag, örtük suwuklygy, boýag, çäge kagyzy, kosmetika, agaç ýelimi, kitap ýelimi, aýlaw we ýüpek ekran serişdesi we ş.m.

senagat jelatin1
haýwan süňk ýelimi

Arza

 

Duşuşyk

Jelatin, oýnuň kellesini emele getirmek üçin ulanylýan himiki maddalaryň çylşyrymly garyndysy üçin birleşdiriji hökmünde ähliumumy diýen ýaly ulanylýar.Jelatiniň ýerüsti işjeňlik aýratynlyklary möhümdir, sebäbi gabat gelýän kelläniň köpük aýratynlyklary, oýnuň tutaşmagyna täsir edýär

514330_215149001_2

Örtülen abraziwler

 
Örtülen abraziwler

Jelatin kagyz maddasy bilen çäge kagyzynyň abraziw bölejikleriniň arasynda baglaýjy hökmünde ulanylýar.Öndürilende kagyz arkasy ilki konsentrirlenen jelatin ergini bilen örtülýär we soňra zerur bölejikleriň abraziw gritleri bilen tozanlanýar.Abraziw tigirler, diskler we kemerler hem edil şonuň ýaly taýýar.Peçleri guratmak we biri-birine bagly bejermek prosesi tamamlaýar.

Heselimleýji

 

Soňky birnäçe onýyllygyň dowamynda jelatin esasly ýelimler ýuwaş-ýuwaşdan dürli sintetika bilen çalşyryldy.Recentlyöne soňky döwürde jelatin ýelimleriniň tebigy biodegrasiýa mümkinçiligi durmuşa geçirilýär.Häzirki wagtda jelatin, telefon kitabyny baglaýjy we gasynlanan karton möhürlemekde saýlama ýelimdir.

粘合剂 3

Örtük we ululyk

 
1333275443

Tehniki jelatinler etrap we asetat ýüplükleriniň ululygynda ulanylýar.Jelatiniň ululygy erişe güýç we aşgazana garşylyk goşýar, şonuň üçin erişiň döwülmegi minimuma eltilýär.Jelatin ajaýyp çözülişi we film güýji sebäpli bu programma üçin has amatlydyr.Dokmazyndan ozal girýän ýaglar, plastifikatorlar we antifoam serişdeleri bilen bilelikde suwly erginde ulanylýar we soňra ýyly suw bilen gutarandan soň aýrylýar.Krep kagyzynda paramagnetiň gysylmagy jelatin ululygynyň netijesidir.

Kagyz önümçiligi

 

Jelatin ýerüsti ululykda we örtük kagyzlarynda ulanylýar.Aloneeke-täk ýa-da beýleki ýelimleýji materiallar bilen ulanylýan jelatin örtügi, ownuk ýer üstündäki kemçilikleri dolduryp, çap etmegiň köpelmegini üpjün edip, tekiz ýer döredýär.Mysal üçin afişalar, kart oýnamak, diwar kagyzy we ýalpyldawuk magazineurnal sahypalary.

476B39F9-8B8D-4167-9818-C821ED16EC39

Spesifikasiýa

 
Fiziki we himiki önümler
Jele güýji Gülle 50-250Bloom
Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-5.5
Çyglylyk % ≤14.0
Kül % ≤2.5
PH % 5.5-7.0
Suwda eremeýär % ≤0.2
Agyr akyl mg / kg ≤50

 

Akym diagrammasy

20230801094729

Näme üçin ASASIN Gelatini saýlaň

1. Senagat jelatin liniýasynda 11 ýyldan gowrak hünärmen öndüriji.

2. Ösen seminar we synag ulgamy

3. Innowasiýa tehniki topary

4. Professional we gujurly topar 7 x 24 sagat müşderi hyzmaty, soraglaryňyzy islän wagtyňyz çözmäge kömek edýär.

5. Dürli ýurtlaryň eksport syýasatyna laýyklykda gümrük resmileşdiriş resminamalarynyň doly üpjün edilmegine laýyklykda sargytlary we müşderileriň islegleri bilen wagtynda tertipläň.

6. Bahanyň tendensiýasyny üpjün ediň we müşderileriň marketing maglumatlary barada wagtynda bilip biljekdigini üpjün ediň.

7. Daşky gurşawy goraýan lagym arassalaýyş ulgamynyň doly toplumy

Ulag we ammar

Deňze laýyk paket

Howa laýyk paket

Berk palletizasiýa

25kgs / sumka, içinden bir poli halta, dokalan / kraft sumka.

1) Palet bilen: 12 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

2) paletsiz:

8-15 mesh üçin, 17 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

20-den gowrak mesh, 20 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

jelatin gaplamak (3)
jelatin gaplamak (2)

Saklamak

Ammardaky ammar: Deňeşdirilen çyglylygy 45% -65%, temperatura 10-20 within aralygynda gowy gözegçilikde saklaň

Konteýnerde ýükläň: Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde berk ýapyk gapda saklaň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Jelatin näme?

Bu aç-açan, açyk sary, yssyz we tagamsyz diýen ýaly glýutin

madda.

2-nji sorag: MOQ näme?

Adatça 1 tonna.Goldaw berjek ilkinji hyzmatdaşlygy üçin 500 kg hem mümkin.

3-nji sorag: Senagat jelatiniň ýeterlik mukdary barmy?

Hawa, bol üpjünçilik bilen saklaýarys we gyssagly talaplaryňyza görä çalt eltip bileris.

4-nji sorag: Mugt nusgalary nädip almaly?

24 sagat onlaýn hyzmat we has giňişleýin habarlaşmak üçin habar iberip bilersiňiz.

Synag üçin 500g aralygyndaky mugt nusgalar elmydama garşylanýar ýa-da talap edilişi ýaly.

5-nji sorag: Önümçilikde bar bolan spesifikasiýa näme?

Adatça elýeterli zatlar 60bl ~ 250blom.

6-njy sorag: Müşderilerimiz üçin bölejikleriň ululygy nähili?

8-15 mesh, 30mesh, 40mesh ýa-da talap edilişi ýaly.

7-nji sorag: Saklanyş möhleti näme?

3 ýyl amatly saklamak üçin salkyn we gurak gurşawda saklanýar.

8-nji sorag: Gaplamak nähili?

Adatça, gaplamany 25 kg / halta hökmünde üpjün edýäris.OEM gaplamak kabul ederliklidir.

9-njy sorag: Geljekde zawoda baryp görmek mümkin bolsa?

Hawa, islendik wagt gelýän müşderileri iň mähirli garşylaýarys.

10-njy sorag: Haýsy töleg şertleri hödürläp biler?

T / T, L / C, Paypal, Western Union ýaly çeýe töleg şertleri.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Senagat derejesi Jelatin

  Fiziki we himiki önümler
  Jele güýji Gülle 50-250Bloom
  Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-5.5
  Çyglylyk % ≤14.0
  Kül % ≤2.5
  PH % 5.5-7.0
  Suwda eremeýär % ≤0.2
  Agyr akyl mg / kg ≤50

  Senagat jelatininiň akym çyzgysy

  akym diagrammasy

  Önümiň beýany

  SANATÇY GELATIN açyk sary, goňur ýa-da goýy goňur däne bolup, 4 mm dykyzlyk standart elekden geçip bilýär.

  Haýwanlaryň içindäki kollageniň derisinden we süňklerinden emele gelen, aç-açan, döwük (gurak bolanda), tagamsyz diýen ýaly gaty madda.

  Bu möhüm himiki çig mal.Adatça jelleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar.

  Doly däl statistika görä, 40-dan gowrak pudakda 1000-den gowrak önüm öndürilýär, önümçilik jelatin öndürijiligi sebäpli dürli goşundylar.

  Heselimleýji, jele ýelimi, gabat, boýag, örtük suwuklygy, reňk, çäge kagyzy, kosmetika, agaç ýelimi, kitap ýelimi, aýlaw we ýüpek ekran serişdesi we ş.m. giňden ulanylýar.

  Arza

  Duşuşyk

  Jelatin, oýnuň kellesini emele getirmek üçin ulanylýan himiki maddalaryň çylşyrymly garyndysy üçin birleşdiriji hökmünde ähliumumy diýen ýaly ulanylýar.Jelatiniň ýerüsti işjeňlik aýratynlyklary möhümdir, sebäbi gabat gelýän kelläniň köpük aýratynlyklary, oýnuň tutaşmagyna täsir edýär

  programma (3)

  Kagyz önümçiligi

  Jelatin ýerüsti ululykda we örtük kagyzlarynda ulanylýar.Aloneeke-täk ýa-da beýleki ýelimleýji materiallar bilen ulanylýan jelatin örtügi, ownuk ýer üstündäki kemçilikleri dolduryp, çap etmegiň köpelmegini üpjün edip, tekiz ýer döredýär.Mysal üçin afişalar, kart oýnamak, diwar kagyzy we ýalpyldawuk magazineurnal sahypalary.

  programma (1)

  Örtülen abraziwler

  Jelatin kagyz maddasy bilen çäge kagyzynyň abraziw bölejikleriniň arasynda baglaýjy hökmünde ulanylýar.Öndürilende kagyz arkasy ilki konsentrirlenen jelatin ergini bilen örtülýär we soňra zerur bölejikleriň abraziw gritleri bilen tozanlanýar.Abraziw tigirler, diskler we kemerler hem edil şonuň ýaly taýýarlanýar.Peçleri guratmak we biri-birine bagly bejermek prosesi tamamlaýar.

  programma (4)

  Heselimleýji

  Soňky onýyllyklaryň dowamynda jelatin esasly ýelimler ýuwaş-ýuwaşdan dürli sintetika bilen çalşyryldy.Recentlyöne soňky döwürde jelatin ýelimleriniň tebigy biodegrasiýa mümkinçiligi durmuşa geçirilýär.Häzirki wagtda jelatin, telefon kitabyny baglaýjy we gasynlanan karton möhürlemekde saýlama ýelimdir.

  programma (2)

  25kgs / sumka, içinden bir poli halta, dokalan / kraft sumka.

  1) Palet bilen: 12 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

  2) paletsiz:

  8-15 mesh üçin, 17 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

  20-den gowrak mesh, 20 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

  bukjasy

  Saklama:

  Ammarda saklamak: 45% -65% aralygynda çyglylygy, 10-20 within aralygynda gowy gözegçilikde saklaň

  Konteýnerde ýükläň: Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde berk ýapyk gapda saklaň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň