head_bg1

önüm

Senagat jelatin

Gysga düşündiriş:

Tehniki jelatin / ýelim näme?

Senagat tehniki jelatin, kollageniň gidrolizinden emele gelen belokdyr, bu haýwanlaryň gizlenmeginiň, kollagen dokumasynyň belok düzümidir.Açyk sary granula, suwda eremek aňsat inçe granulasy ýelim.Önümçilik üçin ulanylýan çig mal haýwanlaryň derisinden ýa-da süňkünden alynýar.Senagat Gelatin köplenç reňkli toplar, ot-iýmler, dykyzlandyrylan mata, gara ýelim, rezin gaplamak, senetçilik ýelimleýji kartoçka, agaç mebelleri, maglumat plastinkasynyň belgisi, deride ýagtylyk, boýamak we örmek, eritmek we örtmek üçin ulanylýar. stil jeli emele getirýän suwuklyk.Onuň ýapyşyklygy gaty möhümdir, hatda möhüm parametr hökmünde çykyş edýär.


Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Senagat derejesi Gelatin

Fiziki we himiki önümler
Jele güýji Gülle 50-250Bloom
Iscapyşmazlyk (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-5.5
Çyglylyk % ≤14.0
Kül % ≤2.5
PH % 5.5-7.0
Suw eräp bilmeýär % ≤0.2
Agyr akyl mg / kg ≤50

Senagat jelatininiň akym çyzgysy

flow chart

Önümiň beýany

SANATÇY GELATIN, 4 mm dykyzlykly elekden geçip bilýän açyk sary, goňur ýa-da goýy goňur däne.

Haýwanlaryň içindäki kollageniň derisinden we süňklerinden emele gelen, aç-açan, döwük (gurak bolanda), tagamsyz diýen ýaly gaty madda.

Bu möhüm himiki çig mal.Adatça jelleşdiriji serişde hökmünde ulanylýar.

Doly däl statistika görä, 40-dan gowrak pudakda senagat jelatin öndürijiligi sebäpli dürli goşundylar, 1000-den gowrak önüm ulanylýar.

Heselimleýji, jele ýelimi, gabat, boýag, örtük suwuklygy, boýag, çäge kagyzy, kosmetika, agaç ýelimi, kitap ýelimi, aýlaw we ýüpek ekran serişdesi we ş.m.

Arza

Duşuşyk

Jelatin, oýnuň kellesini emele getirmek üçin ulanylýan himiki maddalaryň çylşyrymly garyndysy üçin birleşdiriji hökmünde ähliumumy diýen ýaly ulanylýar.Jelatiniň ýerüsti işjeňlik aýratynlyklary möhümdir, sebäbi oýnuň kellesiniň köpük aýratynlyklary, oýnuň tutaşmagyna täsir edýär

application (3)

Kagyz önümçiligi

Jelatin ýerüsti ululykda we örtük kagyzlarynda ulanylýar.Aloneeke özi ýa-da beýleki ýelimleýji materiallar bilen ulanylanda, jelatin örtügi ownuk ýer üstündäki kemçilikleri dolduryp, çap etmegiň köpelmegini üpjün edip, tekiz ýer döredýär.Mysal üçin afişalar, kartoçkalar oýnamak, diwar kagyzlary we ýalpyldawuk magazineurnal sahypalary.

application (1)

Örtülen abraziwler

Jelatin kagyz maddasy bilen çäge kagyzynyň abraziw bölejikleriniň arasynda baglaýjy hökmünde ulanylýar.Öndürilende kagyzyň arkasy ilki konsentrirlenen jelatin ergini bilen örtülýär we soňra zerur bölejikleriň abraziw tozy bilen tozanlanýar.Abraziw tigirler, diskler we guşaklar hem edil şonuň ýaly taýýarlanýar.Peçleri guratmak we biri-birine bagly bejermek prosesi tamamlaýar.

application (4)

Heselimleýji

Soňky onýyllyklaryň dowamynda jelatine esaslanýan ýelimler ýuwaş-ýuwaşdan dürli sintetika bilen çalşyryldy.Recentlyöne soňky döwürde jelatin ýelimleriniň tebigy biodegrasiýa mümkinçiligi durmuşa geçirilýär.Häzirki wagtda jelatin, telefon kitabyny baglaýjy we gasynlanan karton möhürlemekde saýlama ýelimdir.

application (2)

25kgs / halta, içinden bir poli halta, dokalan / kraft sumka.

1) Palet bilen: 12 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

2) Palet bolmasa:

8-15 mesh üçin, 17 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut konteýner

20-den gowrak mesh, 20 metrik tonna / 20 fut konteýner, 24 metrik tonna / 40 fut gap

package

Saklamak:

Ammarda saklamak: 45% -65% aralygynda çyglylygy, temperatura 10-20 within arasynda gowy dolandyrylýar

Konteýnerde ýükläň: Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde saklanýan berk ýapyk gapda saklaň.

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň