head_bg1

önüm

30 ýyldan gowrak tejribe toplap, inasin dürli programmalaryňyza, markanyň talaplaryna we ülňülerine laýyklaşdyrylyp bilinýän ýokary hilli kollagen önümleriniň doly toplumyny hödürleýär.Biziň kollagenimiz ISO22000, HACCP we GMP ülňülerine laýyk gelýän ýokary hilli çig maldan ýasalýar.Inasin kollagen ABŞ, Kanada, Awstraliýa, Taýland, Wýetnam we beýleki ýurtlaryň müşderileri tarapyndan ynamdar.Kollagen önümlerimiziň hemmesiniň ygtyýarly saglyk standartlaryna we synag şahadatnamalaryna laýyklykda berk öndürilýändigine göz ýetirýäris.Şonuň üçin hil barada alada etmegiň zerurlygy ýok.

Inasini aýratynlaşdyrýan zat?
 • 1. Capeterlik kuwwat :Inasin ýokary hilli kollagen tozy öndürmäge bagyşlanan üç sany ösen önümçilik liniýasyna buýsanýar.000yllyk önümçilik kuwwaty 9000 tonnadan gowrak, ýokary hilli önümleriň durnukly üpjün edilmegini üpjün edýäris.
 • 2. Dürli saýlawlar :Inasin sygyr, balyk, doňuz, towuk, nohut, mekgejöwen, tüwi we soýa ýaly dürli çeşmelerden kollagen poroşoklarynyň doly görnüşini hödürleýär.Dürli saýlamalarymyz, aýratyn talaplary üçin dürli wariantlary hödürläp, müşderilerimiziň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigimizi üpjün edýär.
 • 3. Gözleg we gözleg ukyby :Gözleg we gözleg toparymyz, ökde tehniki inersenerleriň we uniwersitetiň akademiki işgärleriniň dinamiki we hyzmatdaş toparydyr.Bilelikde, innowasiýa kollagen tozy önümlerini yzygiderli ösdürmek üçin öz tejribelerini we bilimlerini ulanýarlar.Bu güýçli bileleşik, müşderilerimize kollagen tehnologiýasyndaky iň täze üstünlikler bilen üpjün edip, pudagyň başynda durmagymyzy üpjün edýär.

 BRCS  FSSC  ISO HALAL GMP

Gap Oüklemek
1) 20kg / sumka, Içinde bir poli halta, Kraft sumka daşky; 2) 10kgs / guty, Içinde bir poli halta, daşky guty. 1) Palet bilen: 8mts / 20ft, 16mts / 40ft 2) Palet bolmasa: 10mts / 20ft, 20mts / 40ft
 • 1-nji sorag: Kollageniň dürli görnüşleri haýsylar?
 • Kollageniň birnäçe görnüşi bar, iň köp ýaýranlary I, II we III görnüşlerdir.Her görnüşiň dürli aýratynlyklary bar we belli dokumalarda bolýar.
 • 2-nji sorag: Kollagen önümleriňiziň MOQ näme?
 • 500kgs
 • 3-nji sorag: Kollagen önümleriňiz hiç hili goşundylar ýa-da konserwantlar bolmazdan allergenlerden mahrummy?
 • Hawa, inasin kollagen önümleri allergenlerden, goşundylardan ýa-da konserwantlardan mahrum, belli bir iýmit çäklendirmeleri ýa-da islegleri bolan adamlar üçin amatly.
 • 4-nji sorag: Kollageniň gelip çykyşy we yzy barada maglumat berip bilersiňizmi?
 • Hawa, inasin üpjünçilik zynjyrlarynda aç-açanlygy we jogapkärçiligi üpjün edip, kollageniniň gelip çykyşy we yzarlanyşy barada maglumat berip biler.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň