head_bg1

Näme üçin bizi saýlamaly?

1. Qualityokary hilli göni önümçilik
34 ýyllyk tejribe, derman öndürmek üçin jelatin öndürmekde ýöriteleşýär we ýumşak kapsulada, gaty kapsulanyň gabygynda, planşetde we mikro kapsulada giňden ulanylýar. 10 ýyldan gowrak boş kapsulanyň gabygynda we kollagen çyzygynda.Öňdengörüjilikli dolandyryş, innowasiýa ylmy esas, ökde önümçilik işgäri, wepaly we zähmetsöýer satuw topary we berk hil gözegçiligi.

2. Jemi çözgüt we tehniki goldaw bermek
Tehniki goldaw bar.Jelatini ulananymyzda ýumşak kapsulany ýa-da gaty boş kapsulany ýa-da gummy aýy öndürmek bilen meşgullanýarys;

3. -okary öndürijilik
Beýleki üpjün edijilere garanyňda, biziňkiden şol bir kg kg jelatini ulanmak arkaly has köp kapsula öndürip bolýar.

4. Guramaçylykly ammar
Çalt eltip bermek üçin ýeterlik inwentarlary saklamak üçin ýeterlik saklaýyş ukybymyz bar.

5. GMP standart önümçilik liniýasy
100,000 derejeli arassa ussahana eýe bolan önümçilik liniýamyzdaky GMP standartyny berk berjaý edýäris.şeýlelik bilen önümlerimiziň daş-töweregini gaty arassa we awtomatiki gurşawda öndürip boljakdygyny kepillendirip biler.

factory (5)
factory (1)
factory (2)

7. Ekologiýa taýdan arassa daşky gurşawy goramak
Daşky gurşawy goramak adamyň ähli jogapkärçiligidir.Durnukly we ekologiýa taýdan arassa çemeleşmäni dowam etdirmek üçin daşky gurşawy goramak kanalizasiýa ulgamyny doly gurduk.

8. -okary netijelilik hyzmaty
Satuw wekillerimiz müşderilerimize hyzmat bermäge bagyşlanýar.Dürli ýurtlaryň eksport syýasatlaryna laýyklykda gümrük taýdan resmileşdirmek resminamalaryny üpjün edýän dürli ýurtlara laýyklykda sargytlary we iberişleri müşderiniň islegleri bilen wagtynda tertipläň.Müşderilerimiziň isleglerinden has ýokary geçmek üçin goşmaça ýoly geçmäge taýýardyrys.

9. Çeýe maliýe çözgüdi
T / T ýa-da L / C kabul ederlikli, töleg talaplary hem müşderileriň islegine görä ara alnyp maslahatlaşylyp bilner.

factory (4)
factory (3)
factory (6)