head_bg1

Öndüriji tejribesi

GURBANÇYTejribe

● Zawodymyzda diňe bir berk tehniki güýç, ajaýyp enjamlar we ýokary derejeli takyklyk synag enjamlary däl, eýsem birinji synp dolandyryşy hem bar.

Product Biziň şygarymyz önümleriň hilini ýokarlandyrmak, bazarlarymyzy ýokary hilli giňeltmek we gowy hyzmatlar bilen karzymyzy döretmek üçin täze tehnologiýany ornaşdyrmaklygy sebäpli, innowasiýa etmäge batyrgaý, hilini ýokarlandyrmagy maksat edinýäris we jelatin önümlerini ösdürmäge höwes edýäris.

● Häzirki wagtda her ýylda 8000 tonnadan gowrak jelatin we kollagen içerde meşhur bolup, halkara bazarlaryna çykýar.Productshli önümler milli standart we senagat standartlaryna laýyk gelýär.

southeast

Tejribe

Iň oňat hilli üpjün etmek we önümçilik liniýasyny hemişe täzelemek üçin zawodda tejribe gerek.Jelatin üpjün edijini has gowy önüm çykaryp, çykdajylary tygşytlap biler.Tejribeli inerenerimiz, anketaňyz üçin iň oňat jelatini hödürlemek üçin şol ýerde.

southeast1

Daşky gurşaw

Önümlerimiziň hilini ýokarlandyrmak üçin arassaçylyk, bakteriýalara gözegçilik etmek, gaýtadan işlemek prosesi berk gözegçilikde saklanmalydyr.Önümlerimizde azyk senagaty, derman senagaty, goşmaça senagat we kosmetika we ş.m. ulanylýar, önümlerimiziň hilinden hiç hili problemanyň çykmazlygy üçin ýokary derejeli ideg zerur.

southeast-(1)

BIZIOT MOTO

"Iň gowy saýlan, ygtybarly üpjün ediji!"elmydama durnukly gowy hilli önümlerimizi bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek, ajaýyp hyzmat bilen üpjün edýäris we müşderileriň arasynda uly meşhurlyga eýe bolýarys.

1. Jelatin meýdanynda 35 ýyllyk öndüriji

Farma pudagynda ýumşak kapsulalar, gaty kapsulalar we planşetler üçin giňden ulanyp boljak sygyr etiniň jelatin önümçiligine üns beriň.

5

2. Içerki parametrler isleg boýunça özleşdirilip bilner

Customöriteleşdirilip bilinjek ýapyşyklyk, kapsulalary öndürmek üçin müşderiniň formulalaryna bagly.

4
3

3. Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak ulgamy

Durnukly we ekologiýa taýdan arassa çemeleşmäni dowam etdirmek üçin galyndy suwlary arassalamak ulgamyny täzelemek üçin 3 million dollardan gowrak maýa goýuň.

1
2