head_bg1

Öndüriji tejribesi

ÖNÜMÇITejribe

● Zawodymyzda diňe bir berk tehniki güýç, ajaýyp enjamlar we ýokary derejeli takyklyk synag enjamlary däl, eýsem birinji synp dolandyryşy hem bar.

Product Biziň şygarymyz önümleriň hilini ýokarlandyrmak, bazarlarymyzy ýokary hilli giňeltmek we gowy hyzmat bilen karzymyzy ýokarlandyrmak üçin täze tehnologiýany ornaşdyrmakdygy sebäpli, innowasiýa etmäge batyrgaý, hilini ýokarlandyrmaga we jelatin önümlerini ösdürmäge höwesli.

● Häzirki wagtda her ýylda 8000 tonnadan gowrak jelatin we kollagen içerde meşhur bolup, halkara bazarlaryna çykýar.Productshli önümler milli standart we senagat standartlaryna laýyk gelýär.

günorta-gündogar

Tejribe

Zawodda iň oňat hilli we hemişe önümçilik liniýasyny täzelemek üçin tejribe gerek.Jelatin üpjün edijisini has gowy önüm çykaryp we çykdajylary tygşytlap biler.Tejribeli inerenerimiz, anketaňyz üçin iň oňat jelatini hödürlemek üçin bar.

günorta-gündogar1

Daşky gurşaw

Önümlerimiziň hilini aýtmak üçin arassaçylyk, bakteriýalara gözegçilik etmek, gaýtadan işlemek prosesi berk gözegçilikde saklanmalydyr.Önümlerimizde önümlerimiziň hilinden hiç hili problemanyň çykmazlygy üçin ýokary derejeli ideg zerur bolan azyk senagaty, derman senagaty, goşmaça senagat we kosmetika we ş.m. ulanylýar.

günorta-gündogar- (1)

BIZIOT MOTO

"Iň gowy saýlawyňyz, ygtybarly üpjün edijiňiz!"elmydama durnukly gowy hilli önümlerimizi bäsdeşlik bahasy, çalt eltip bermek, ajaýyp hyzmat bilen üpjün edýäris we müşderileriň arasynda uly meşhurlyga eýe bolýarys.

1. Jelatin meýdanynda 35 ýyllyk öndüriji

Farma pudagynda ýumşak kapsulalar, gaty kapsulalar we planşetler üçin giňden ulanylyp bilinýän sygyr etiniň jelatin önümçiligine üns beriň.

5

2. Içerki parametrler isleg boýunça düzülip bilner

Customöriteleşdirilip bilinýän ýapyşyklyk, bu kapsulalary öndürmek üçin müşderiniň formulalaryna baglydyr.

4
3

3. Durnukly ösüş üçin daşky gurşawy goramak ulgamy

Durnukly we ekologiýa taýdan arassa çemeleşmäni dowam etdirmek üçin galyndy suw lagymlaryny arassalamak ulgamyny täzelemek üçin 3 million dollardan gowrak maýa goýuň.

1
2

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň