head_bg1

önüm

Inasin, Hytaýda professional jelatin öndürijisi

Hytaýda öňdebaryjy jelatin öndüriji we öndüriji inasin Gelatine hoş geldiňiz.30 ýyldan gowrak tejribe we başarnyk bilen, derman, azyk we senagat ýaly dürli pudaklara ýokary hilli jelatin önümleriniň giň toplumyny hödürlemekden hoşal.Iýmit jelatini, balyk jelatini, iýmit derejeli jelatin, derman derejeli jelatin ýa-da senagat jelatini gözleýän bolsaňyz, hemmämizde bar.Derman, iýmit ýa-da senagat maksatlary üçin jelatin gerekmi, inasin Gelatin ygtybarly hyzmatdaşyňyzdyr.Jelatin önümleriniň giň görnüşi, bäsdeşlik bahalary we ajaýyp müşderi hyzmaty bilen, siziň garaşýanlaryňyza ýetjekdigimize ynanýarys.Jelatin talaplaryňyzy ara alyp maslahatlaşmak we Hytaýyň iň oňat jelatin öndürijisi bilen işlemegiň tapawudyny görmek üçin şu gün biziň bilen habarlaşyň.

Bizi näme tapawutlandyrýar? 

 • 1. Çalt eltmegiň wagty: Diňe 10 gün töweregi wagt gerek;
 • 2.Has uly mümkinçilik: 1000mts-den gowrak aýlyk önümçilik kuwwaty;
 • 3. Çig malyň durnukly üpjünçiligi: Kuwwaty kepillendirmek üçin çig mal bilen üpjün edijiler bilen gowy gatnaşyk.
 • 4. Kepillendirilen önümler, howpsuzlyk kepillendirilýär: ISO, HACCP, GMP, Halal bilen kepillendirilen, hilini kepillendirmek üçin berk önümçilik

Biz her ädimde bar  
Buglamak: Konsentrasiýa bugarmak hem diýilýär, maksady ýyladyş arkaly jelatiniň çyglylygyny aýyrmak.  jelatin- bugarmak
 Jelatin-ekstruziýa Ekstruziýa: Ekstruziýa, jelatin suwuklygyny jelatin naharlaryna öwürmegi aňladýar, soň jelatin nahary guradyjy guradyjyda guradylyp bilner.
Gury: Guradyjy maşynyň aşagynda guradylan jelatin we 8-15 mesh ezmeli  jelatin-gury
 jelatin-gaplamak Gaplamak: -Arym önüm bolmak üçin 8-15 mesh aşagynda jelatin gaplamak
Hil derňewi: Köp mukdarda gaplamazdan ozal ähli parametrler üçin hil derňewi  jelatin-hil derňewi
 jelatin-ýüklemek Adingüklemek: Konteýnerde ýüklemezden ozal palletizasiýa ediň
Eltip bermek: Logistika, kurýerler we ýük agentleri bilen gowy gatnaşyklarymyz bar, bu bolsa amatly iberilmegini kepillendirip biler.  jelatin daşamak

Şahadatnamalar

       Jelatin üçin soraglar 
 • 1-nji sorag: Jelatiniň çig maly näme?
 • Bizde iriňli / süňk jelatin, balyk jelatin, porzin jelatin we ş.m. bar.
 • 2-nji sorag: MOQ näme?
 • 500kgs
 • 3-nji sorag: Saklanyş möhleti näme?
 • 2 ýyl
 • 4-nji sorag: Önümçilikde bar bolan spesifikasiýa näme?
 • Adatça elýeterli zatlar 120 gül ~ 280 gül.
 • 5-nji sorag: Müşderilerimiz üçin bölejikleriň ululygy nähili?
 • 8-15 mesh, 20 mesh, 30 mesh, 40 mesh ýa-da talap edilişi ýaly.
 • 6-njy sorag: Jelatiniň adaty goşundylary haýsylar?
 • Jelatin köplenç desertlerde, galplyklarda we souslarda, şeýle hem jellat serişdesinde ulanylýar.Mundan başga-da, lukmançylykda, kosmetika we fotosuratda ulanylýar.
 • 7-nji sorag.Jelatin önümleriňiziň hili we howpsuzlygy barada maglumat berip bilersiňizmi?
 • Jelatin önümleriniň arassalygyny we howpsuzlygyny üpjün etmek üçin kompaniýalarda çig malyň hilini barlamak, taýýar önümler üçin içki laboratoriýa synaglary we üçünji tarap synaglary ýaly berk gözegçilik proseduralary bolmaly.

Habaryňyzy bize iberiň:

Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň