head_bg1

Iýmit derejesi Jelatin

Iýmit derejesi Jelatin

Gysga düşündiriş:

Söwda jelatin 80-den 260-a çenli üýtgeýär we ýörite önümlerden başga, goşmaça reňkler, tagamlar, konserwantlar we himiki goşundylar ýok.Jelatin, adatça howpsuz iýmit hökmünde ykrar edilýär, jelatiniň iň islenýän häsiýetleri, onuň ereýän aýratynlyklary we termo tersine jelleri emele getirmek ukybydyr. Gelatin haýwan kollageniniň bölekleýin gidrolizinden emele gelen belokdyr.Iýmit derejeli jelatin jele, batgalyk we gummy süýjüleri ýasamakda jellleýji serişde hökmünde ulanylýar.Mundan başga-da, jam, gatyk we doňdurma öndürmekde durnuklaşdyryjy we galyňlaşdyryjy serişde hökmünde ulanylýar.


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Iýmit jelatiniň käbir aýratynlyklary:

 

Arza

Gummy aýy üçin

Jele süýji üçin

Batgalyk üçin

Jele güýji

250 gül

220-250 gülleýär

230-250 gülleýär

Iscapyşmazlyk (özleşdirilen)

2.9-3.2mpa.s

2.8-3.2 mpa.s

3.2-4.0 mpa.s

aç-açanlyk

450mm

500mm

500mm

Näme üçin inasini iýmit derejeli jelatin üpjün edijisi hökmünde saýlaň

 

1. Çig mal: nanunnan, Gansu, Mongoliýa we ş.m. haýwanlaryň derisi üçin inasin iýmit jelatin çeşmeleri

2. Tejribeli işçiler: Baý tejribesi bolan we 15 ýyldan gowrak wagt bäri jelatin öndürmekde biziň bilen bilelikde işleýän işgärlerimiziň köpüsi

3. Tehniki goldaw: Azyk derejeli jelatin bilen önümçilikde haýsydyr bir kynçylyk çekseňiz, inasin size tehniki goldaw berip biler

3. Ekologiýa taýdan arassa: Durnukly we ekologiýa taýdan arassa çemeleşmäni dowam etdirmek üçin hapa suwlary arassalamak ulgamymyza takmynan 2 million ABŞ dollary maýa goýdy we täzelendi.

iýmit derejeli jelatin

Arza

 

Konditer önümleri

Ectionsokançlyklar, adatça, şeker, mekgejöwen siropy we suwdan ýasalýar.Bu esasda olara tagam, reňk we dokma üýtgedijileri goşulýar.Jelatin konditer önümlerinde giňden ulanylýar, sebäbi köpük, jel ýa-da haýal ereýän ýa-da agzynda ereýän bölege öwrülýär.

Gummy aýy ýaly ýokançlyklarda jelatinleriň has ýokary göterimi bar.Bu süýjüler has haýal eräp, tagamy ýumşatmak bilen süýjüleriň lezzetini uzaldýar.

Jelatin, siropyň üstki dartyş güýjüni peseltmäge, ýapyşygyň ýokarlanmagy arkaly köpügi durnuklaşdyrmaga, jelatiniň üsti bilen köpügi kesgitlemäge we şekeriň kristallaşmagynyň öňüni almaga hyzmat edýän batgalyk ýaly gamyşly konditer önümlerinde ulanylýar.

Jelatin, islenýän gurluşyna baglylykda 2-7% derejesinde köpükli konditer önümlerinde ulanylýar.Gummy köpükler 200 - 275 Bloom jelatiniň takmynan 7% -ini ulanýar.Marşmallow öndürijileri, adatça, “Bloom Type A” jelatininiň 2,5% -ini ulanýarlar.

 

Funksiýa

Gülle

* Görüň

Iscapyşmazlyk

Doza

(cp-de)

Konditer önümleri

Jelatin dişleri

 • · Gelleýji serişde
 • · Tekstura
 • Çeýeligi

180-260

A / B.

pes

6-10%

Çakyr dişleri

(jelatin + krahmal)

 • · Gelleýji serişde
 • · Tekstura
 • Çeýeligi

100-180

A / B.

pes orta

2 - 6%

Çeýnäp bolýan süýjüler

(miwe çeýnemek, kofe)

 • · Aerasiýa
 • Çeýnemek

100-150

A / B.

orta-ýokary

0,5 - 3%

Marşmallows

(goýlan ýa-da çykarylan)

 • · Aerasiýa
 • · Durnuklaşdyrmak
 • · Gelleýji serişde

200-260

A / B.

orta-ýokary

2 - 5%

Nougat

 • Çeýnemek

100-150

A / B.

orta-ýokary

0,2 - 1,5%

Likor

 • · Gelleýji serişde
 • · Tekstura
 • Çeýeligi

120-220

A / B.

pes orta

3 - 8%

Örtük

(sakgyç çeýnemek)

 • · Film döretmek
 • · Hökmany

120-150

A / B.

orta-ýokary

0,2 - 1%

图片 7
图片 8
图片 9

Şerap we şire jerime

 

Jelatin koagulant hökmünde hereket edip, çakyr, piwo, sidr we şireler öndürilende hapalary çökdürmek üçin ulanylyp bilner.Gurak görnüşinde çäklendirilmedik ýaramlylyk möhleti, işlemegiň aňsatlygy, çalt taýýarlyk we ajaýyp düşündirişleri bar.

 

Funksiýa

Gülle

* Görüň

Iscapyşmazlyk

Doza

(cp-de)

Şerap we şire jerime

 

 

 • · Düşündiriş

80-120

A / B.

pes orta

5 –15 g / sag

 
图片 10

Spesifikasiýa

Fiziki we himiki önümler
Jele güýji Gülle 140-300 Gül
Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-4.0
Iscapyşmazlygyň bozulmagy % ≤10.0
Çyglylyk % ≤14.0
Aç-açanlyk mm 50450
Geçiriş 450nm % ≥30
620nm % ≥50
Kül % ≤2.0
Kükürt dioksidi mg / kg ≤30
Wodorod peroksid mg / kg ≤10
Suwda eremeýär % ≤0.2
Agyr akyl mg / kg .51.5
Arsenic mg / kg ≤1.0
Hrom mg / kg ≤2.0
Mikrob önümleri
Bakteriýalaryň umumy sany CFU / g ≤10000
E.Coli MPN / g ≤3.0
Salmonella   Ativearamaz

 

Jelatin öndürmek üçin akym çyzgysy

 
20230731135744

Bukja

 

Esasan 25 kg / halta.

1. Içinde bir polibag, iki sany dokalan halta.

2. Içinde “Polybag”, daşky “Kraft” sumkasy.

3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

 

Adingüklemek ukyby :

1. palet bilen: 20ft konteýner üçin 12Mts, 40Ft konteýner üçin 24Mts

2. Palet bolmasa: 8-15Melat Jelatin: 17Mts

20-den gowrak Gelatin: 20 Mts

jelatin gaplamak (1)
jelatin gaplamak (2)
jelatin gaplamak (3)

Saklamak

 

Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde berk ýapyk gapda saklaň.

GMP arassa ýerinde saklaň, otnositel çyglylygy 45-65%, temperatura 10-20 ° C-de gowy gözegçilikde saklaň.Howalandyryş, sowadyş we suwsuzlandyryş desgalaryny sazlamak bilen ammaryň içindäki temperaturany we çyglylygy ýerlikli sazlaň.

 

Sorag-jogap

1-nji sorag: Jelatiniň dürli görnüşleri haýsylar?

Jelatin dürli güýçlere we gül gymmatlyklaryna eýe bolan jelatin tozy ýa-da granulirlenen jelatin ýaly köp görnüşde bolýar.Dürli görnüşler dürli programmalar üçin amatly.

 

2-nji sorag.Jelatin önümleriňiz durnukly çeşmelerden gelýärmi?

Hawa, ulanylýan jelatiniň ahlakly we durnukly üpjün edijilerden gelmegini we önümçilik prosesiniň yzygiderli tejribelere eýermegini üpjün etmek möhümdir.

 

3-nji sorag: Jelatin önümleriňiz allergenlerden, goşundylardan ýa-da konserwantlardan azatmy?

Hawa.Jelatin önümleriniň allergenlerden, goşundylardan ýa-da konserwantlardan mahrumdygyny barlamak möhümdir, esasanam belli bir iýmit çäklendirmeleri ýa-da islegleri bolan adamlar üçin.

 

4-nji sorag.Önümçilik kuwwatyňyz näçe, uly sargytlary ýerleşdirip bilersiňizmi?

1000+ tonna önümçilik kuwwaty uly sargytlary ýerine ýetirip biljekdigimizi ýa-da belli önümçilik zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigimizi üpjün edýär.

 

5-nji sorag: Sargytlary ýerine ýetirmek we eltip bermek üçin esasy wagtyňyz näçe?

Inasin takmynan 10 günüň çalt eltilmegine kepil geçip biler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Iýmit derejesi Jelatin

  Fiziki we himiki önümler
  Jele güýji Gülle 140-300 Gül
  Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-4.0
  Iscapyşmazlygyň bozulmagy % ≤10.0
  Çyglylyk % ≤14.0
  Aç-açanlyk mm 50450
  Geçiriş 450nm % ≥30
  620nm % ≥50
  Kül % ≤2.0
  Kükürt dioksidi mg / kg ≤30
  Wodorod peroksid mg / kg ≤10
  Suwda eremeýär % ≤0.2
  Agyr akyl mg / kg .51.5
  Arsenic mg / kg ≤1.0
  Hrom mg / kg ≤2.0
  Mikrob önümleri
  Bakteriýalaryň umumy sany CFU / g ≤10000
  E.Coli MPN / g ≤3.0
  Salmonella   Ativearamaz

  AkymDiagrammaJelatin öndürmek üçin

  jikme-jiklik

  Konditer önümleri

  Jelatin konditer önümlerinde giňden ulanylýar, sebäbi köpük, jel ýa-da haýal ereýän ýa-da agzynda ereýän bölege öwrülýär.

  Gummy aýy ýaly ýokançlyklarda jelatiniň mukdary ýokarydyr.Bu süýjüler has haýal eräp, tagamy ýumşatmak bilen süýjüleriň lezzetini uzaldýar.

  Jelatin, siropyň üstki dartyş güýjüni peseltmäge, ýapyşygyň ýokarlanmagy arkaly köpügi durnuklaşdyrmaga, jelatiniň üsti bilen köpügi kesgitlemäge we şekeriň kristallaşmagynyň öňüni almaga hyzmat edýän batgalyk ýaly gamyşly konditer önümlerinde ulanylýar.

  programma-1

  Süýt we desertler

  Jelatin desertleri 175 ýa-da 275 aralygynda A görnüşli ýa-da B görnüşli jelatini ulanyp taýýarlanyp bilner. Bloom näçe ýokary bolsa, gerekli toplum üçin zerur bolan jelatin az bolýar (ýagny 275 Bloom jelatin takmynan 1,3% jelatin, 175 Bloom jelatin talap eder) Deň toplumy almak üçin 2,0%).Sakarozadan başga süýjüdirijiler ulanylyp bilner.

  Häzirki wagtda sarp edijiler kaloriýany kabul etmek bilen gyzyklanýar.Adaty jelatin desertlerini taýýarlamak aňsat, ýakymly tagamly, ýokumly, dürli tagamlarda bar we ýarym käse hyzmat etmekde bary-ýogy 80 kaloriýa bar.Şekersiz wersiýalar her hyzmat üçin bary-ýogy sekiz kaloriýa.

  programma-2

  Et we balyk

  Jelatin jel aspikleri, baş peýniri, sousy, towuk rulonlary, syrçaly we konserwirlenen hamamlar we dürli görnüşli jeleli et önümleri üçin ulanylýar.Jelatin et şirelerini siňdirmek we başgaça ýykyljak önümlere görnüş we gurluş bermek üçin işleýär.Adaty ulanyş derejesi etiň görnüşine, çorbanyň mukdaryna, jelatin gülüne we soňky önümde islenýän gurluşyna baglylykda 1-5% arasynda bolýar.

  programma-3

  Şerap we şire jerime

  Jelatin koagulant hökmünde hereket edip, çakyr, piwo, sidr we şireler öndürilende hapalary köpeltmek üçin ulanylyp bilner.Gurak görnüşinde çäklendirilmedik ýaramlylyk möhleti, işlemegiň aňsatlygy, çalt taýýarlyk we ajaýyp düşündirişleri bar.

  programma-4

  Bukja

  Esasan 25 kg / halta.

  1. Içinde bir poli halta, daşynda iki sany dokalan halta.

  2. Içinde bir poli halta, daşky Kraft sumka.

  3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

  Adingüklemek ukyby :

  1. palet bilen: 20ft konteýner üçin 12Mts, 40Ft konteýner üçin 24Mts

  2. Palet bolmasa: 8-15Melat Jelatin: 17Mts

  20-den gowrak Gelatin: 20 Mts

  bukjasy

  Saklamak

  Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde berk ýapyk gapda saklaň.

  GMP arassa ýerinde saklaň, 45-65% aralygynda çyglylygy, 10-20 ° C temperaturany gowy gözegçilikde saklaň.Howa, sowadyş we suwsuzlandyryş desgalaryny sazlamak bilen ammaryň içindäki temperaturany we çyglylygy sazlaň.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň