head_bg1

Jelatin sahypasy

Jelatin sahypasy

Gysga düşündiriş:

Jelatin sahypasy

“Jelatin Sheet”, “Leaf Gelatin” diýlip hem atlandyrylýar, haýwanlaryň süňkünden we derisinden azyndan 85% belok, ýagsyz we holesterini öz içine alýan we beden tarapyndan aňsatlyk bilen siňdirilýär.Süňk jelatinden ýasalan iň oňat hilli jelatin kagyzy, ysy ýok we gowy jele güýji bilen.

Jelatin sahypasy ýerli azyk dükanynda tapylan granular jelatin ýaly işleýär, ýöne başga bir görnüşde.Poroşok däl-de, jelatin plýonkasynyň inçe ýapraklarynyň şekillerini alýar.Sahypalar granulirlenen görnüşden has haýal ereýär, şeýle hem has düşnükli önüm öndürýär.


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Inasini näme tapawutlandyrýar?

2008-nji ýyldan başlap, jelatin listlerini öndürip başlaýarys we indi ýokary hilli bolmagy üçin ýaprak jelatin önümçiliginde ösen we ösen tehnologiýa eýe bolduk.

1. Arassa çig mal

2. highokary aýdyňlyk we üýtgeşik yssyz

3. lyokary doňdurma, gowy paý saklaň we otag temperaturasynyň suwuna 6-8 minut çümdürilenden soň suwy çykarmak aňsat.

4. fatag we holesterinden mahrum, beden aňsatlyk bilen siňýär

jelatin listi

Hytaýdaky beýleki jelatin ýapragyny deňeşdirenimizde, aşakdaky hil artykmaçlyklary bar:

Harytlar

Inasin Gelatin ýapragy

Beýleki marka jelatin ýapragy

Jele güýji

standartdan has ýokary

Tanyşmak ýa-da standartdan birneme pes

Suw saklamak ukyby

≥90%

50% -85%

Dadyp görüň

Bu önümiň üýtgeşik tagamy we ysy bilen, ysy ýok

Bu önümiň üýtgeşik tagamy we ysy bilen käbirleri ajy

Birligiň agramy

± 0,1g standart

± 0,5g standart

Arza

 

Jelatin listi puding, jele, mous torty, süýji süýji, batgalyk, desertler, gatyk, doňdurma we ş.m. ýasamak üçin giňden ulanylýar.

programma3

Spesifikasiýa

Fiziki we himiki önümler
Jele güýji Gülle 120-230Bloom
Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-3.5
Iscapyşmazlygyň bozulmagy % ≤10.0
Çyglylyk % ≤14.0
Aç-açanlyk mm 50450
Geçiriş 450nm % ≥30
620nm % ≥50
Kül % ≤2.0
Kükürt dioksidi mg / kg ≤30
Wodorod peroksid mg / kg ≤10
Suwda eremeýär % ≤0.2
Agyr akyl mg / kg .51.5
Arsenic mg / kg ≤1.0
Hrom mg / kg ≤2.0
Mikrob önümleri
Bakteriýalaryň umumy sany CFU / g ≤10000
E.Coli MPN / g ≤3.0
Salmonella  Ativearamaz
Baha Gülle NW NW Gaplamak jikme-jigi NW / CTN Kartonyň ölçegi (mm)
(g / sahypa) 
 (sumka üçin)
Altyn 220 5g 1KG 200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton 20 kg 660 * 250 * 355mm
3.3g 1KG 300pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg 660 * 250 * 335mm
2.5g 1KG 400pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg 660 * 250 * 395mm
Kümüş 180 5g 1KG 200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton 20 kg 660 * 250 * 355mm
3.3g 1KG 300pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg 660 * 250 * 335mm
2.5g 1KG 400pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg 660 * 250 * 395mm
Mis 140 5g 1KG 200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton 20 kg 660 * 250 * 355mm
3.3g 1KG 300pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg 660 * 250 * 335mm
2.5g 1KG 400pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg 660 * 250 * 395mm

Jelatin sahypasynyň artykmaçlygy

 

Highokary aýdyňlyk

Yssyz

Güýçli doňdurma güýji

Kolloid goragy

Faceerüsti işjeň

Ickapyşmak

Film döretmek

Saklanan süýt

Durnuklyk

Suwuň çözülişi

Näme üçin Jelatin sahypamyzy saýlaň

 

1. Hytaýda ilkinji jelatin list öndürijisi

2. Jelatin örtükleri üçin çig malymyz Çinghai-Tibet platosyndan gelýär, şonuň üçin önümlerimiz gidrofilizada we yssyz doňdurma durnuklylygyndadyr.

3. 2 GMP arassa zawod we 4 önümçilik liniýasy bilen ýyllyk önümçiligimiz 500 tonna ýetýär.

4. Jelatin listlerimiz, agyr metal üçin GB6783-2013 standartyna berk eýerýär, indeks: Cr≤2.0ppm, EUB standartyndan 10.0ppm pes, Pb≤1.5ppm EUB standartyndan 5.0ppm pes.

Akym diagrammasy

 
3123

Bukja

Baha

Gülle

NW
(g / sahypa)

NW

(sumka üçin)

Gaplamak jikme-jigi

NW / CTN

Kartonyň ölçegi (mm)

Altyn

220

5g

1KG

200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton

20 kg

660 * 250 * 355mm

3.3g

1KG

300pc / sumka, 20 sumka / karton

20 kg

660 * 250 * 335mm

2.5g

1KG

400pc / sumka, 20 sumka / karton

20 kg

660 * 250 * 395mm

Kümüş

180

5g

1KG

200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton

20 kg

660 * 250 * 355mm

3.3g

1KG

300pc / sumka, 20 sumka / karton

20 kg

660 * 250 * 335mm

2.5g

1KG

400pc / sumka, 20 sumka / karton

20 kg

660 * 250 * 395mm

Mis

140

5g

1KG

200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton

20 kg

660 * 250 * 355mm

3.3g

1KG

300pc / sumka, 20 sumka / karton

20 kg

660 * 250 * 335mm

2.5g

1KG

400pc / sumka, 20 sumka / karton

20 kg

660 * 250 * 395mm

 

Şahadatnama

Azyk howpsuzlygyny dolandyryş ulgamy şahadatnamasy

Söwda belligi

Azyk önümçiligi üçin ygtyýarnama

Patent şahadatnamasy

Halal şahadatnama

Ulag ýa-da ammar

Deňiz ýa-da howa arkaly

Orta temperaturada, ýagny gazan otagynyň ýa-da dwigatel otagynyň golaýynda we günüň göni yssysynda saklanmaly däldir.Torbalara gaplananda, gurak şertlerde horlanmagy mümkin.

Sorag-jogap

 

1-nji sorag.Leafaprak jelatin bilen jelatin poroşokynyň arasynda näme tapawut bar?

Jelatin listleri we poroşok jelatin kollagen bilen tapawutlanýar.Jelatin listleri inçe we tekiz listler, ýöne jelatin tozy köp granulýar.Çörek bişirijileriň köpüsi jelatin listini has gowy görýärler, sebäbi mukdaryny dolandyrmak we ölçemek aňsat.

 

2-nji sorag: Jelatin listini nädip ulanmaly?

Ilki bilen, jelatin listlerini ýumşak etmek üçin birnäçe minutlap sowuk suwa batyryň.Softumşadylandan soň, eräp, jele meňzeş yzygiderliligi emele getirmek üçin ýyly suwuklyga goşup bolýar.Adatça desertlerde, mouslarda, garawullarda, panna kotta we jellat serişdesini çagyrýan beýleki reseptlerde ulanylýar.

 

Q3Jelatin listleri wegetarianlar üçin amatlymy?

, Ok, jelatin listleri haýwan kollageninden ýasalandygy sebäpli, wegetarianlar üçin kabul edilmeýär.

 

4-nji sorag: leafaprak jelatini nädip saklamaly?

Jelatin listlerini salkyn we gurak ýerde saklaň we çyglylykdan we göni gün şöhlesinden gaça duruň.Iň gowusy, täzeligi saklamak we siňdirilmeginiň öňüni almak üçin olary howa geçirmeýän gapda ýa-da asyl gaplarynda saklaň.

 

5-nji sorag: Jelatin listlerini gyzgyn suwuklyklarda ulanyp bilersiňizmi?

Hawa, jelatin listlerini gyzgyn suwuklyklarda ýumşadyp we eränçä ulanyp bilersiňiz.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Jelatin sahypasy

  Fiziki we himiki önümler
  Jele güýji Gülle 120-230Bloom
  Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s 2.5-3.5
  Iscapyşmazlygyň bozulmagy % ≤10.0
  Çyglylyk % ≤14.0
  Aç-açanlyk mm 50450
  Geçiriş 450nm % ≥30
  620nm % ≥50
  Kül % ≤2.0
  Kükürt dioksidi mg / kg ≤30
  Wodorod peroksid mg / kg ≤10
  Suwda eremeýär % ≤0.2
  Agyr akyl mg / kg .51.5
  Arsenic mg / kg ≤1.0
  Hrom mg / kg ≤2.0
  Mikrob önümleri
  Bakteriýalaryň umumy sany CFU / g ≤10000
  E.Coli MPN / g ≤3.0
  Salmonella   Ativearamaz

  Akym diagrammasy

  Jelatin sahypasy puding, jele, mous torty, süýji süýji, batgalyk, desertler, gatyk, doňdurma we ş.m. ýasamak üçin giňden ulanylýar.

  amaly

  Jelatin sahypasynyň artykmaçlygy

  Highokary aýdyňlyk

  Yssyz

  Güýçli doňdurma güýji

  Kolloid goragy

  Faceerüsti işjeň

  Ickapyşmak

  Film döretmek

  Saklanan süýt

  Durnuklyk

  Suwuň çözülişi

  Näme üçin Jelatin sahypamyzy saýlaň

  1. Hytaýda ilkinji jelatin list öndürijisi
  2. Jelatin örtükleri üçin çig malymyz Çinghai-Tibet platosyndan gelýär, şonuň üçin önümlerimiz gidrofilizada we yssyz doňdurma durnuklylygyndadyr.
  3. 2 GMP arassa zawod, 4 önümçilik liniýasy bilen ýyllyk önümçiligimiz 500 tonna ýetýär.
  4. Jelatin listlerimiz, agyr metal üçin GB6783-2013 standartyna berk eýerýär, indeks: Cr≤2.0ppm, EUB standartyndan 10.0ppm pes, Pb≤1.5ppm EUB standartyndan 5.0ppm pes.

  Bukja

  Baha Gülle NW
  (g / sahypa)
  NW(sumka üçin) Gaplamak jikme-jigi NW / CTN
  Altyn 220 5g 1KG 200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton 20 kg
  3.3g 1KG 300pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg
  2.5g 1KG 400pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg
  Kümüş 180 5g 1KG 200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton 20 kg
  3.3g 1KG 300pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg
  2.5g 1KG 400pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg
  Mis 140 5g 1KG 200 sany sumka / sumka, 20 halta / karton 20 kg
  3.3g 1KG 300pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg
  2.5g 1KG 400pc / sumka, 20 sumka / karton 20 kg

  Saklamak

  Orta temperaturada, ýagny gazanyň ýa-da dwigatel otagynyň golaýynda we günüň göni yssysynda saklanmaly däldir.Torbalara gaplananda, gurak şertlerde horlanmagy mümkin.

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň