head_bg1

Bovine Kollagen

Bovine Kollagen

Gysga düşündiriş:

Böwür kollagen, esasan sygyrlardan alynýan bu belogyň bir görnüşidir.Bu artritiň ýeňilleşdirilmegi, deriniň saglygynyň gowulaşmagy we süňkleriň ýitmeginiň öňüni almak ýaly birnäçe saglyga peýdalydyr.

Kollagen süňklerde, myşsalarda, deride we tendonlarda tapylan iň köp belok bolup, bedeniň umumy belogynyň 1/3 bölegini tutýar.


Haryt maglumatlary

Haryt bellikleri

Näme üçin inasin Bovine kollagenini saýlaň

1. ashaşin Bovine Kollagen, suwda 100% ereýän ýokary hilli önüm.Deriňizi we bilelikdäki saglygyňyzy goldamak üçin dürli reseptlere we içgilere goşulmagy amatly we köp taraply edýär

2. inasin Bovine Kollagen bilen ähli ahyrky önümlerde ajaýyp aýdyňlygy başdan geçiriň.Onuň ajaýyp hili, saglygyňyz we abadançylygyňyz üçin iň oňat netijeleri bermek üçin islendik formula ýa-da derini bejermek işine yzygiderli birleşmegi üpjün edýär

3. inasin Bovine Kollagen yssyz we tagamsyzdyr we ulanmak üçin amatly, iň ýokary peýdalar üçin ony gündelik işiňize aňsatlyk bilen girizmäge mümkinçilik berýär.

Bovine kollagen programmasy

“Bovine Collagen” köp ulanylyşy bilen köpugurly maddadyr.Derini tekiz, berk derini ösdürýän önümlerden başlap, kollageni goldaýan iýmit goşundylaryna çenli ulanylyşy giň we dürli-dürli.

 

• Iýmit önümleri

• Funksional içgi

• Belok barlary

• Gaty içgi

• Kosmetika

iriňli kollagen programmasy

Spesifikasiýa

Synag I.tem

Synag standarty

SynagUsul

Daş görnüşi

Reňk

Ak ýa-da açyk sary birmeňzeş görkeziň

GB 31645

 

ys

Önümiň aýratyn ysy bilen

GB 31645

 

Dadyp görüň

Önümiň aýratyn ysy bilen

GB 31645

 

Haramlyk

Nakedalaňaç gözler bilen gönüden-göni görüp boljak gury poroşok formasyny, bir bölejik, haramlyk we çygly ýer görkeziň

GB 31645

Dykyzlygy g / ml

--

--

Beloklaryň düzümi%

≥90

GB 5009.5

Çyglylyk g / 100g

≤7.00

GB 5009.3

Kül düzümi g / 100g

≤7.00

GB 5009.4

PH bahasy (1% çözgüt)

--

Hytaýyň farmakopiýa

Gidroksiprolin g / 100g

≥3.0

GB / T9695.23

Ortaça molekulýar agram

Dal

<3000

QB / T 2653-2004

SO2 mg / kg

--

GB 6783

Galyndy gidrongen perksid mg / kg

--

GB 6783

Agyr metal

 

Plumbum (Pb) mg / kg

≤1.0

GB 5009.12

 

Hrom (Cr) mg / kg

≤2.0

GB 5009.123

 

Arsen (As) mg / kg

≤1.0

GB 5009.15

 

Merkuri (Hg) mg / kg

≤0.1

GB 5009.17

 

Kadmium (Cd) mg / kg

≤0.1

GB 5009.11

Bakteriýalaryň umumy sany

≤ 1000CFU / g

GB / T 4789.2

Koliforma

≤ 10 CFU / 100g

GB / T 4789.3

Galyp we hamyrmaýa

≤50CFU / g

GB / T 4789.15

Salmonella

Ativearamaz

GB / T 4789.4

Stafilokokk aureusy

Ativearamaz

GB 4789.4

 

Akym diagrammasy

Akym diagrammasy

Arza

Kollagen peptidi bioaktiw iýmit maddasy bolup, işleýän iýmitde, içgide, belok barlarynda, gaty içgilerde, iýmit goşundylarynda we kosmetikada giňden ulanylýar.Bu amatly, oňat erän, aç-açan çözgüt, hapalar, gowy suwuklyk we ys ýok.

Bukja

bovein kollagen gaplamak (2)
bovein kollagen gaplamak (3)
bovein kollagen gaplamak (1)
içki kollagen içki gaplama - plastik halta
sumka daşky

Eksport standarty, 20kgs / sumka ýa-da 15kgs / sumka, poli halta içerki we kraft sumka.

Ulag we ammar

Deňiz ýa-da howa arkaly

Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde berk ýapyk gapda saklaň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Içege kollageniňiziň çig maly näme?

Inasin iriňli kollagen sygyryň täze derisinden we süňklerinden gelýär, haýsy çeşmäni halaýandygyňyzy bize aýdyp bilersiňiz.

 

2-nji sorag: Düwürtikli kollagen önümleri durnukly çeşmelerdenmi?

Hawa, inasin bovine kollagen etiki taýdan üpjün edilen we durnukly üpjün edijiden.

 

3-nji sorag: Mugt nusga berip bilersiňizmi?

Hawa, 300g aralygyndaky nusga mukdary mugt we eltip bermek tölegleri müşderiler üçin jogapkärdir.

Maglumatyňyz üçin reňk, tagam, ys we ş.m. barlamak üçin adatça 10g ýeterlikdir.

 

4-nji sorag: customöriteleşdirilen gaplamany berip bilersiňizmi?

Nook, adatça adaty eksport gaplamak üçin, her halta üçin 20 kg, içinden bir poli halta, bir halta halta ulanýarys we plastik paletlere 800 kg hökmünde gaplaýarys


  • Öňki:
  • Indiki:

  • Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

    Habaryňyzy bize iberiň:

    Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň