head_bg1

Derman derejesi Gelatin

Derman derejesi Gelatin

Gysga düşündiriş:

Derman derejesi Gelatin

Gelatin, derman senagaty we lukmançylyk üçin amaly programmalarda köp taraplydygyny görkezdi.Gaty we ýumşak kapsulalaryň, planşetleriň, granulasiýanyň, çaklamalaryň dermanlaryň ornuny tutmak üçin ulanylýar, iýmit / saglyk goşundylary, şeraplar we ş.m.Highlyokary siňdirilýär we dermanlar üçin tebigy gorag örtügi bolup hyzmat edýär.Saglyk habardarlygynyň ýokarlanmagy we saglyk önümlerine bolan islegiň artmagy sebäpli jelatin howpsuzlygy üçin ýokary talap we önümçilik prosesine güýçli talap bar.Elmydama saklaýarys we kämilleşdirýäris.


Haryt maglumatlary

Spesifikasiýa

Akym diagrammasy

Arza

Bukja

Haryt bellikleri

Derman jelatinimiziň käbir aýratynlyklary:

Arza

Planşet üçin

Softumşak kapsula üçin

Gaty kapsula üçin

Jele güýji

120-150 gülleýär

160-200 gül

200-250 gülleýär

Iscapyşmazlyk (özleşdirilen)

2.7-3.5mpa.s

3.5-4.5mpa.s

4.5-5.5mpa.s

Jelatin jele güýjüni nädip barlamaly?

 

Arza

Gaty kapsulalar

Gaty kapsulalarda inasin Gelatin, göze dürtülip duran görnüş üçin güýçli we çeýe faýl berýär.Bu jelatinler berk parametrlere laýyk gelýär.Inasin Gelatin ajaýyp dargamak we süýşmek häsiýetleri bilen birlikde iň ýokary mikrobiologiki ülňülere laýyk gelýär.

Inagty görnüşden başga-da, önümlerimiziň ýaramlylyk möhleti Hytaýda iň uzyn;inasin Gelatin GMP önümçilik gurşawynda ulanylsa, müşderilerimize konserwatiw goşmagyň zerurlygy ýok.

Inasin Gelatin hereket edýän hil standartlaryna we esasanam USP, EP ýa-da JP tarapyndan kesgitlenen derman talaplaryna laýyk gelýär.

cghcj

Softumşak kapsulalar

 
cghjth

Inasin Gelatin, dermanlyk usulyýetini, ýumşak jelatin kapsulalary üçin ulanylýan ähli jelatinlere, derman, iýmitleniş, kosmetika ýa-da boýag topy üçin ulanylýar.Olaryň ulanylyşyny deň derejede talap edýäris we yzygiderli gaýtalanmagy üpjün etmek üçin jelatinleri üns bilen saýlaýarys.

Inasin Gelatin Ylmy-barlag merkezi köp ýyl bäri ýumşak kapsulalarda jelatin ulanylyşyny öwrenýär we esasanam işjeň maddalaryň haýsydyr biri bilen täsirleşmeginiň öňüni almakda, garramagyň, gatylaşmagyň we syzmagyň täsiriniň öňüni almakda möhüm tejribe we meseläni çözmek çözgütlerini aldy.

Highokary hilli jelatin we amaly tejribämizden inasin Gelatin, derman müşderilerine iň ygtybarly üpjün ediji.

Planşetler

Planşetlerde inasin Gelatin tebigy baglaýjy, örtük we dargadyjy serişdedir, himiki taýdan üýtgedilen maddalary ulanmak bilen gyzyklanýan şol sarp edijileriň talaplaryna laýyk gelýär.Planşetlere ajaýyp görnüş we ýakymly agz duýgusy berýän bolsa.

zxrdtr

Spesifikasiýa

 
Fiziki we himiki önümler
Jele güýji Gülle 150-260Bloom
Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s ≥2.5
Iscapyşmazlygyň bozulmagy % ≤10.0
Çyglylyk % ≤14.0
Aç-açanlyk mm ≥500
Geçiriş 450nm % ≥50
620nm % ≥70
Kül % ≤2.0
Kükürt dioksidi mg / kg ≤30
Wodorod peroksid mg / kg ≤10
Suwda eremeýär % ≤0.2
Agyr akyl mg / kg .51.5
Arsenic mg / kg ≤1.0
Hrom mg / kg ≤2.0
Mikrob önümleri
Bakteriýalaryň umumy sany CFU / g 0001000
E.Coli MPN / g Ativearamaz
Salmonella  Ativearamaz

 

Bukja

Esasan 25 kg / halta.

1. Içinde bir poli halta, daşynda iki sany dokalan halta.

2. Içinde bir poli halta, daşky Kraft sumka.

3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

Adingüklemek ukyby :

1. palet bilen: 20ft konteýner üçin 12Mts, 40Ft konteýner üçin 24Mts

2. Palet bolmasa: 8-15Melat Jelatin: 17Mts

20-den gowrak Gelatin: 20 Mts

jelatin gaplamak (1)
jelatin gaplamak (2)
jelatin gaplamak (3)

Saklamak

Salkyn, gurak we şemalladylýan ýerde berk ýapyk gapda saklaň.

GMP arassa ýerinde saklaň, otnositel çyglylygy 45-65%, temperatura 10-20 ° C-de gowy gözegçilikde saklaň.Howalandyryş, sowadyş we suwsuzlandyryş desgalaryny sazlamak bilen ammaryň içindäki temperaturany we çyglylygy ýerlikli sazlaň.

Sorag-jogap

1-nji sorag: Müşderilerimiz üçin bölejikleriň ululygy nähili?

8-15 mesh, 20mesh, 30mesh, 40mesh ýa-da talap edilişi ýaly.

2-nji sorag: inasin dermanlyk derejeli jelatiniň haýsy şahadatnamasyna laýyk gelýär

Inasin dermanlyk ulanmak üçin öndürilen jelatini ISO 2200, Halal, Koşer, GMP we FSSC2200 kepillendirýär.

 

3-nji sorag: gowşuryş wagty näçe?

Bu sargyt mukdaryna bagly, ýöne goýumy tassyklandan soň adatça 20-25 gün gerek

 

4-nji sorag.Jelatin önümleriňiz durnukly çeşmelerden gelýärmi?

Ulanylýan jelatiniň ahlakly we durnukly üpjün edijilerden gelmegini we önümçilik prosesiniň yzygiderli tejribelere eýermegini üpjün etmek möhümdir.

 

5-nji sorag.Jelatiniň gelip çykyşy we yzarlanylyşy barada resminama ýa-da subutnama berip bilersiňizmi?

Öndürijiler, üpjün ediş zynjyrlarynda aç-açanlygy we jogapkärçiligi üpjün edip, jelatiniň gelip çykyşy we yzarlanyşy barada maglumat berip bilmelidirler.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Derman Gelatin

  Fiziki we himiki önümler
  Jele güýji Gülle 150-260Bloom
  Iscapyşmazlygy (6,67% 60 ° C)) mpa.s ≥2.5
  Iscapyşmazlygyň bozulmagy % ≤10.0
  Çyglylyk % ≤14.0
  Aç-açanlyk mm ≥500
  Geçiriş 450nm % ≥50
  620nm % ≥70
  Kül % ≤2.0
  Kükürt dioksidi mg / kg ≤30
  Wodorod peroksid mg / kg ≤10
  Suwda eremeýär % ≤0.2
  Agyr akyl mg / kg .51.5
  Arsenic mg / kg ≤1.0
  Hrom mg / kg ≤2.0
  Mikrob önümleri
  Bakteriýalaryň umumy sany CFU / g 0001000
  E.Coli MPN / g Ativearamaz
  Salmonella   Ativearamaz

  AkymDiagrammaJelatin öndürmek üçin

  jikme-jiklik

  Softumşak kapsulalar

  Jelatin, derman usulyýetini, ýumşak jelatin kapsulalary üçin ulanylýan ähli jelatinlere, derman, iýmitleniş, kosmetika ýa-da boýag topy üçin ulanylýar.Şol ýerde programmany deň derejede talap edýän we yzygiderli gaýtalamak ukybyny üpjün etmek üçin jelatini saýlap alýarys.

  “Jelatin R&D” merkezi köp ýyl bäri ýumşak kapsulada jelatin ulanylyşyny öwrenýär we ep-esli tejribe we meseläni çözmek çözgütleri toplady, esasanam işjeň maddalaryň haýsydyr biri bilen täsirleşmeginiň öňüni almakda, garramagyň, gatamagyň we syzmagyň täsiriniň öňüni almakda.

  programma (1)

  Gaty kapsulalar

  Gaty kapsulalarda jelatin aç-açan görnüş üçin güýçli we çeýe faýl berýär.Bu jelatin berk parametrlere laýyk gelýär.

  Lightagty görnüşden başga-da, önümlerimiziň ýaramlylyk möhleti Hytaýda iň uzyn;inasin Gelatin GMP önümçilik gurşawynda ulanylsa, müşderimiz tarapyndan konserwatiw goşmagyň zerurlygy ýok.

  Inasin Gelatin hereket edýän hil standartyna we esasanam USP, EP ýa-da JP tarapyndan kesgitlenen derman talaplaryna laýyk gelýär.

  programma (2)

  Planşetler

  Planşetlerde, Gelatin himiki taýdan üýtgedilen maddalary ulanmak bilen gyzyklanýan şol sarp edijileriň talaplaryna laýyk gelýän tebigy birleşdiriji, örtük we dargadyjy serişdedir.Planşetlere ajaýyp görnüş we ýakymly agz duýgusy berýän bolsa.

  programma (3)

  Bukja

  Esasan 25 kg / halta.

  1. Içinde bir poli halta, daşynda iki sany dokalan halta.

  2. Içinde bir poli halta, daşky Kraft sumka.

  3. Müşderiniň talaplaryna laýyklykda.

  Adingüklemek ukyby :

  1. palet bilen: 20ft konteýner üçin 12Mts, 40Ft konteýner üçin 24Mts

  2. Palet bolmasa: 8-15Melat Jelatin: 17Mts

  20-den gowrak Gelatin: 20 Mts

  bukjasy

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň

  baglanyşykly önümler

  Habaryňyzy bize iberiň:

  Habaryňyzy şu ýere ýazyň we bize iberiň