head_bg1

Sorag-jogap

Sorag-jogap

REygy-ýygydan soralýan soraglar

Bahalaryňyz näme?

Bahalarymyz üpjünçilige we beýleki bazar faktorlaryna baglylykda üýtgäp biler.Has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz biziň bilen habarlaşandan soň täzelenen baha sanawyny ibereris.

Iň az sargyt mukdary barmy?

Hawa, halkara sargytlaryň dowamly iň az sargyt mukdaryna eýe bolmagyny talap edýäris.Satmak isleýän bolsaňyz, ýöne has az mukdarda satmak isleýän bolsaňyz, web sahypamyzy gözden geçirmegiňizi maslahat berýäris

Degişli resminamalary berip bilersiňizmi?

Hawa, Analiz şahadatnamalaryny / ýerine ýetiriş şahadatnamalaryny goşmak bilen resminamalaryň köpüsini berip bileris;Insurancetiýaçlandyryş;Gerek bolsa gelip çykyşy we beýleki eksport resminamalary.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a edip bilersiňiz:
30% öňünden goýum, B / L nusgasyna garşy 70% balans.

Haryt kepilligi näme?

Materiallarymyza we ussatlygymyza kepillik berýäris.Biziň borjumyz, önümlerimizden kanagatlanmakdyr.Kepillik ýa-da ýok, müşderileriň ähli meselelerini her kimiň islegine görä çözmek we çözmek biziň kompaniýamyzyň medeniýetidir

Önümleriň ygtybarly we ygtybarly eltilmegine kepil geçýärsiňizmi?

Hawa, elmydama ýokary hilli eksport gaplamalaryny ulanýarys.Şeýle hem, howply harytlar üçin ýöriteleşdirilen gaplamalary we temperatura duýgur zatlar üçin sowuk saklaýjy iberijileri ulanýarys.Hünärmen gaplama we standart däl gaplama talaplary goşmaça töleg alyp biler.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýoly bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Çig malyňyz näme?

Çig malymyz Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň tokaý gelip çykyşyndaky agaç süýümi bolan Gelatin & HPMC

MOQ näme?

MOQ ululygymyz we reňkimiz üçin 5 million

Bize aýratyn reňk gerek we logosymyzy kapsulada çap etmeli.Muny edip bilersiňizmi?

Hawa, ýöriteleşdirilen reňk we çaphana logotip hyzmatyny berip bileris, ýöne bize panton koduňyzy we logotip suratyňyzy arassalamaly bolarsyňyz, nusgalaryňyzy berseňiz iň gowusy.

Siziň bahaňyz näme?

Biziň bahamyz, sargyt edýän ululygyňyza, mukdaryna we reňkine esaslanýar, has giňişleýin maglumat üçin kompaniýanyňyz bilen habarlaşandan soň size täzelenen baha sanawyny ibereris.

Kapsulaňyzyň saklanyş şertleri we çäreleri nähili?

Üns beriň:
1.Kapsulalary salkyn we şemalladylýan ýagdaýda tekjede goýmaly, gün şöhlesinden we yssydan gaça durmaly.
2. Ezmäň.
3. Gaplamak üçin gap möhürlenmeli.Açylandan soň sterilizasiýa çärelerini görmegiňizi haýyş edýäris, ýogsam bakteriýalaryň hapalanmagyna sebäp bolýar.
4. Saklamagyň temperaturasy: 10-30 ℃;Çyglylyk: 35-65%.
5. temperatureokary temperaturada we çyglylykda saklamaň, pes temperaturada ýa-da guratma ýagdaýynda goýmaň.

Haýsy töleg usullaryny kabul edýärsiňiz?

Tölegimizi bank hasabymyza, Western Union ýa-da PayPal-a töläp bilersiňiz: öňünden 50% goýum, B / L-iň göçürmesine garşy 50% balans, birinji sargytdan soň, 30% öňünden goýum, B-iň göçürmesine garşy 70% balans / L kabul ederliklidir.

Jelatin kapsulalary ýaly HPMC kapsulalaryny daşamak üçin RF-dan peýdalanmak zerurmy?

HPMC kapsulalaryny daşamak üçin RF talap edilmeýär, sebäbi jelatin kapsulalaryndan has durnukly.

Haýsy degişli resminamalary berip bilersiňiz?

Analiz şahadatnamalary, SGS, TSE / BSE, HALAL, KOSHER, FDA, DMF şahadatnamasy we beýleki eksport resminamalary ýaly resminamalaryň köpüsini berip bileris.

Ortaça gurşun wagty näçe?

Nusgalar üçin gurşun wagty takmynan 7 gün.Köpçülikleýin önümçilik üçin, goýum tölegini alandan soň 20-30 gün dowam edýär.Gurluşyň wagty (1) goýumyňyzy alanymyzda we (2) önümleriňiz üçin iň soňky tassyklamany alanymyzda güýje girýär.Öňdebaryjy wagtlarymyz bellenilen möhlet bilen işlemese, satuwyňyz bilen talaplaryňyza geçmegiňizi haýyş edýäris.Caseshli halatlarda islegleriňizi kanagatlandyrmaga synanyşarys.Köplenç muny edip bilýäris.

Eltip bermek üçin tölegler nähili?

Eltip bermek bahasy, harytlary saýlamagyňyza baglydyr.“Express” adatça iň çalt, ýöne iň gymmat usuldyr.Deňiz ýükleri bilen köp mukdarda iň oňat çözgüt.Takyk ýük nyrhlary, diňe mukdary, agramy we ýolunyň jikme-jikliklerini bilsek size berip bileris.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

BIZ BILEN IŞLEMEK isleýärsiňizmi?