head_bg1

habarlar

Global epidemiýanyň we dünýädäki ykdysady çökgünligiň täsirinde Hytaýyň 2021-nji ýylyň awgust aýyndan bäri deriniň import edilmegi bes edildi. Şol bir wagtyň özünde Hytaýda we Günorta-Gündogar Aziýada deri zawodlarynyň köpüsi önümçiligini bes etdi.Deri zawodlarynyň ýapylmagy, hytaý jelatin kärhanalarynyň 95% -den gowragynyň (deri çeşmesi) önümçiliginiň bes edilmegine sebäp boldy, sebäbi bu zawodlaryň çig mallary esasan deri zawodlarynyň galyndylaryndan gelýärdi.

Bagtymyza, häzirki wagtda Hytaýda irinli jelatini yzygiderli öndürýän ýeke-täk jelatin zawodydyrys, sebäbi zawodymyz sütükli çig mal önümçiligini özbaşdak amala aşyryp biler.

Stillöne henizem zawodymyzy goşmak bilen adaty jelatin önümçiligine täsir edýär.Mundan ozal täze deri sütükli deri deri zawodlarynda önümçilik prosesiniň akymyna girizilýärdi we çig malyň öňüni alyş möhleti 2 aý dowam edýärdi.Bejerilen deri jelatin önümçilik zawodyna geçirilende, jelatiniň gaýtadan işleniş wagty ýene 10 gün alar, bu bolsa täze sütükli deriden jelatine çenli önümçilik döwri 60-70 gün ozal ýokarydyr.

Zawodymyz henizem adaty önümçiligi amala aşyryp bilse-de, müşderileriň eltip beriş wagtyny kanagatlandyrmak we önümçiligiň bahasyny göz öňünde tutmak üçin çig mal önümçiligini 2 aýlap goldap bilmedik, bu iki prosesi diňe 15 güne çenli gysgaldyp bileris.Şonuň üçin häzir öndürilen jelatiniň reňki birneme sary we geçirijisi öň öndürilen jelatiniňkiden birneme pesdir.Otheröne beýleki içki parametrler öňküsi ýaly saklanýar.

Global epidemiýa ýagdaýy gowulaşmasa, çig mal ýetmezçiliginiň azyndan bir ýyl dowam etjekdigini çaklaýarys.


Poçta wagty: 16-2022-nji mart