head_bg1

habarlar

Awtory: Jianhua Lv-den bölek: '' Medisina we gaplama ''
Çeşme: http: //www.capsugel.com.cn/aboutjlshow.asp? Id = 7

Kapsulagadymy Müsürde dörän neşe serişdeleriniň gadymy doza görnüşlerinden biridir [1].Wenadaky dermanhanaçy De Pauli 1730-njy ýylda syýahat gündeliginde näsaglaryň agyrysyny azaltmak üçin dermanlaryň erbet ysyny ýapmak üçin Oval kapsulalarynyň ulanylandygyny aýtdy [2].100 ýyldan gowrak wagt geçensoň, farmasewtler Jozef Gerard Awgust dublan we Fransua Achille Barnabe hereketlendirijileri 1843-nji ýylda dünýädäki ilkinji jelatin kapsulasynyň patentini aldylar we senagat önümçiligine uýgunlaşmak üçin ony yzygiderli kämilleşdirdiler [3,4];Şondan bäri içi boş kapsulalarda köp patent döreýär.1931-nji ýylda “Parke Davis” kompaniýasyndan Artur Kolton içi boş kapsulanyň awtomatiki önümçilik enjamyny üstünlikli dizaýn etdi we dünýäde ilkinji öndürilen içi boş kapsulany öndürdi.Gyzykly tarapy, şu wagta çenli önümiň hilini we önümçiliginiň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin Arturyň dizaýny esasynda içi boş kapsulanyň önümçilik liniýasy yzygiderli gowulaşdy.
Häzirki wagtda kapsula saglygy goraýyş we dermanhana pudagynda uly we çalt ösüş gazandy we agyz gaty taýýarlyklarynyň esasy dozalarynyň birine öwrüldi.1982-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli dünýäde tassyklanan täze dermanlaryň arasynda gaty kapsulanyň dozalary ýokarlanmak tendensiýasyny görkezdi.
1-nji surat 1982-nji ýyldan bäri kapsulalar bilen planşetleriň arasynda täze molekulýar dermanlar deňeşdirildi

 1

Derman önümçiliginiň we gözleg-agtaryş pudagynyň ösmegi bilen kapsulalaryň artykmaçlyklary esasan aşakdaky taraplarda ykrar edildi:

1. Näsaglaryň islegleri
Beýleki doza görnüşleri bilen deňeşdirilende, gaty kapsulalar neşe serişdeleriniň erbet ysyny örtüp bilýär we ýuwutmak aňsat.Dürli reňkler we çaphana dizaýnlary neşe serişdeleriniň ýerine ýetirilişini has gowulaşdyrmak üçin dermanlary has tanadýar.1983-nji ýylda Europeanewropa we Amerikan häkimiýetleri tarapyndan geçirilen gözlegde saýlanan 1000 hassanyň arasynda 54% -iniň gaty kapsulalary, 29% -iniň şeker bilen örtülen bölejikleri, diňe 13% -iniň planşetleri saýlandygyny we beýleki 4% -iniň anyk karar bermändigi görkezildi.

2. Rokary gözleg we netijelilik
2003-nji ýyldaky tufts hasabatynda neşe gözlegleriniň we ösüşiniň 1995-nji ýyldan 2000-nji ýyla çenli 55% ýokarlanandygy we neşe gözlegleriniň we ösüşiniň ortaça çykdajylarynyň 897 million ABŞ dollaryna ýetendigi görkezildi.Hemmämiziň bilşimiz ýaly, has irki dermanlar sanalsa, patentlenen dermanlaryň bazardaky monopoliýa döwri şonça uzak bolar we derman kärhanalarynyň täze neşe girdejileri ep-esli artar.Kapsulalarda ulanylýan sarp edijileriň ortaça sany 4 bolup, planşetlerdäki 8-9 bilen deňeşdirilende ep-esli azaldy;Kapsulalaryň synag elementleri hem az, usuly döretmek, barlamak we derňemek üçin çykdajylar planşetleriň ýarysyna deňdir.Şonuň üçin planşetler bilen deňeşdirilende, kapsulalaryň ösüş wagty planşetleriňkiden azyndan ýarym ýyl gysga.
Umuman alanyňda, neşe gözleginde we işlenip düzülmeginde täze birleşýän guramalaryň 22% -i I kliniki synaga girip biler, şolardan 1/4 bölegi kliniki synaglardan geçip biler.Täze birleşmeleriň barlagy täze neşe gözleg we ösüş edaralarynyň çykdajylaryny gysga wagtda netijeli azaldyp biler.Şonuň üçin dünýädäki içi boş kapsulalary öndürmek pudagy gemrijiler synaglary üçin amatly prekliniki kapsulalary (pccaps) döretdi clinical clinical kliniki kapsulanyň nusgalaryny öndürmek üçin amatly mikro doldurma enjamlary (kselodoza) we kliniki goşa kör kapsulalar (dbcaps) Uly göwrümli kliniki synaglar üçin ®) We gözlegleriň çykdajylaryny azaltmak we gözleg işleriniň netijeliligini ýokarlandyrmak üçin önümleriň doly görnüşi.
Mundan başga-da, dürli ululykdaky 9-dan gowrak kapsulanyň görnüşi bar, bu neşe dozasynyň dizaýny üçin birnäçe saýlawy üpjün edýär.Taýýarlyk tehnologiýasynyň we şuňa meňzeş enjamlaryň ösdürilmegi, kapsulany suwda eremeýän birleşmeler ýaly aýratyn häsiýetli has köp birleşmeler üçin amatly edýär.Derňew, ýokary geçişli barlag we kombinatoriýa himiýasy arkaly alnan täze birleşme desgalarynyň 50% -iniň suwda eräp bilmeýändigini (20%) μ G / ml, suwuklykdan doldurylan kapsulalaryň we ýumşak kapsulalaryň bu birleşme taýýarlygynyň zerurlyklaryny kanagatlandyryp biljekdigini görkezýär.

3. Önümçiligiň pes bahasy
Planşetler bilen deňeşdirilende, gaty kapsulalaryň GMP önümçilik ussahanasy has az enjam enjamlarynyň, ýokary ýer ulanylyşynyň, has ýerlikli ýerleşişiniň, önümçilik prosesinde az barlag wagtynyň, hiliň gözegçiliginiň pes parametrleriniň, operatorlaryň azlygynyň, haçyň hapalanmagynyň pes töwekgelçiliginiň, ýönekeýliginiň artykmaçlyklaryna eýedir. taýýarlyk prosesi, az önümçilik prosesi, ýönekeý kömekçi materiallar we arzan bahadan.Abraýly hünärmenleriň baha bermegine görä, gaty kapsulalaryň umumy bahasy planşetlerden 25-30% pesdir [5].
Kapsulalaryň güýçli ösmegi bilen, esasy alyjylardan biri hökmünde içi boş kapsulalar hem gowy öndürijilikli.2007-nji ýylda dünýädäki içi boş kapsulalaryň umumy satuw mukdary 310 milliarddan geçdi, şolardan 94 göterimi jelatin çukur kapsulalary, galan 6 göterimi ýyllyk ösüş depgini bolan haýwan däl kapsulalardan.gidroksipropil metilseluloza (HPMC) içi boş kapsulalar25% -den gowrakdyr.
Haýwan däl çukur kapsulalarynyň satuwynyň ep-esli ýokarlanmagy dünýäde tebigy önümleri wagyz etmegiň sarp ediş tendensiýasyny görkezýär.Mysal üçin, diňe Amerikanyň Birleşen Ştatlarynda “haýwanlardan alnan önümleri iýmedik” 70 million adam bar we ilatyň 20 göterimi “wegetarianlar”.Tebigy düşünjeden başga-da, haýwanlardan emele gelen içi boş kapsulalaryň hem özboluşly tehniki aýratynlyklary bar.Mysal üçin, HPMC içi boş kapsulalarda suwuň düzümi gaty pes we berkligi bar, gigroskopiklik we suwa duýgurlygy bolan mazmun üçin amatly;Pullulan içi boş kapsula çalt dargaýar we kislorodyň geçirijiligi gaty pes.Güýçli azaldýan maddalar üçin amatlydyr.Dürli aýratynlyklar, dürli boş kapsula önümlerini belli bazarlarda we önüm kategoriýalarynda üstünlikli edýär.

GEÇIRIŞLER
[1] La Wall, CH, 4000 ýyllyk dermanhana, dermanhananyň taryhy we soýuzdaş ylymlar, JB Lippinkott Komp., Filadelfiýa / London / Monreal, 1940
[2] Feldhaus, FM: Zur Geschichte der Arzneikapsel.Dtsch.Apoth.-Ztg, 94 (16), 321 (1954)
[3] Französisches Patent Nr.5648, Erteilt am 25. März 1834
[4] Planche und Gueneau de Mussy, Bulletin de I'Académie Royale de Médecine, 442-443 (1837)
[5] Graham Koul, Ösüş we önümçilik çykdajylaryna baha bermek: Planşetler bilen Capsugels.Capsugel kitaphanasy


Iş wagty: 10-2022-nji maý