head_bg1

habarlar

1)Kilogrammany peseltmek, gan basyşyny we gan lipidlerini peseltmek üçin saglyk iýmiti

Kollagen az kalorili, ýagsyz, şekersiz we ýokary hilli haýwan belogydyr.Geçirilen gözlegler, kollageniň ganyň trigliseridlerini we holesterini azaltmagyna ep-esli täsir edýändigini, şeýle hem möhüm yz elementlerini dolduryp we degişli yz elementlerine gözegçilik edip biljekdigini görkezdi.

2)Kalsiý saglyk iýmitiniň üstüni ýetirdi

Kollageniň häsiýetli aminokislotasy bolan gidroksiprolin, plazmadaky kalsiýi süňk öýjüklerine daşamak üçin ulagdyr.Süňk öýjüklerindäki kollagen gidroksiapatit üçin birleşdiriji bolup, gidroksiapatit bilen bilelikde süňkleriň esasy bedenini emele getirýär.Şonuň üçin kollageniň ýeterlik mukdarda kabul edilmegi bedende kalsiniň kadaly kabul edilmegini üpjün edip biler.Kollagen kalsiý bilen doldurylan saglyk iýmitini öndürmek üçin ulanylyp bilner.

3)Aşgazany kadalaşdyrýan saglyk iýmiti

Kollagen dargap, adamyň iýmit siňdiriş ulgamyna siňenden soň, içegede öýjükleriň ýaşaýyş güýjüni ýokarlandyrar, içegäniň mukozasyny güýçlendirer, içegäniň peristaltikasyny çaltlaşdyrar, soňra bolsa iýmit siňdiriş we siňdirişe kömek eder.Mundan başga-da, adam içegesinde içegäniň saglygyny kadalaşdyryp bilýän probiyotikler esasan belok bilen iýmitlenýär we kollagen olary iýmit çeşmesi bilen üpjün edip biler, ýaşaýyş güýjüni we köpelmegini ýokarlandyryp biler, iýmit siňdirişini ösdürip biler we aşgazan-içege saglygyny gorap biler.Şonuň üçin kollagen aşgazan-içege kadalaşdyrylyşy üçin ajaýyp we ygtybarly saglyk iýmitidir.

4)Gözellik we garrylyga garşy iýmit

Geçirilen gözlegler, agyz kollagen gidrolizatynyň adamyň dermal fibroblastlarynyň emele gelmegine we zeper ýeten deriniň abatlanmagyna kömek edip biljekdigini görkezdi.Şonuň üçin gözellik we kollagenden ýasalan saglyk iýmitleri köp adamlar tarapyndan ykrar edildi.


Iş wagty: Apr-07-2022